Ogólne warunki najmu OWN 21.05.2024r.

OGÓLNE WARUNKI NAJMU DOBOWEGO MASZYN – poprzednie wersje:

OGÓLNE WARUNKI NAJMU DOBOWEGO MASZYN wersja 12.05.2022r.
OGÓLNE WARUNKI NAJMU DOBOWEGO MASZYN wersja 16.08.2022r.
OGÓLNE WARUNKI NAJMU DOBOWEGO MASZYN wersja 26.10.2022r.
OGÓLNE WARUNKI NAJMU DOBOWEGO MASZYN wersja 31.01.2023r.
OGÓLNE WARUNKI NAJMU DOBOWEGO MASZYN wersja 24.02.2023r.
OGÓLNE WARUNKI NAJMU DOBOWEGO MASZYN wersja 22.04.2023r.
OGÓLNE WARUNKI NAJMU DOBOWEGO MASZYN wersja 19-07-2023r.

OGÓLNE WARUNKI NAJMU DOBOWEGO MASZYN (dalej OWN)

– WERSJA DLA UMÓW ZAWARTYCH OD DNIA 21.05.2024 r.

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. AGROSHARING SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CHEŁMNIE, adres: ul. Magazynowa 2, 86-200 Chełmno, KRS
0000335821, NIP 8881887992 oraz REGON 910288985, kapitał zakładowy 110.000,00 zł na warunkach
szczegółowo przewidzianych w niniejszych OWN jako WYNAJMUJĄCY świadczy na rzecz NAJEMCÓW usługi
dobowego najmu maszyn rolniczych, leśnych, ogrodniczych, komunalnych i budowlanych (dalej łącznie jako
MASZYNY), zwane dalej NAJMEM.
2. NAJEM świadczony jest na podstawie umowy zawartej z NAJEMCĄ, na którą składają się podpisany
przez NAJEMCĘ FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUGI NAJMU MASZYNY, zwany dalej FORMULARZEM, oraz
niniejsze OWN.
3. Jednym z podstawowych warunków zawarcia umowy NAJMU pozostaje pozytywna ocena
wiarygodności płatniczej NAJEMCY. W tym też celu przed zawarciem umowy WYNAJMUJĄCY prosi NAJEMCĘ o
udzielenie upoważnienia do występowania i uzyskiwania ze wszystkich biur informacji gospodarczej,
prowadzących swoją działalność na podstawie przepisów ustawy z 9.04.2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 389 ze zm.) informacji gospodarczych
o NAJEMCY oraz o jego zobowiązaniach jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, jak również jako
konsumenta. W przypadku ustalenia, iż NAJEMCA posiada jakiekolwiek zaległości płatnicze, WYNAJMUJĄCY
może odmówić zawarcia umowy, bądź też zażądać od NAJEMCY dodatkowego zabezpieczenia.
4. Choć oferta WYNAJMUJĄCEGO kierowana jest do przedsiębiorców, zastrzega się wyraźnie, że
postanowienia niniejszych OWN w żadnym zakresie nie mają na celu pozbawiać konsumentów ich praw
wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Postanowienia OWN, które są sprzeczne z tymi
prawami, nie znajdują względem konsumentów zastosowania. W szczególności względem konsumentów nie
znajdują zastosowania te postanowienia OWN, przy których poczyniono takie wyraźne zastrzeżenie. W ich
miejsce stosowane będą zasady ogólne wynikające z Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
5. WYNAJMUJĄCY pragnie również zastrzec, że w przypadku NAJEMCÓW będących konsumentami lub
podmiotami wskazanymi w art. 385(5) Kodeksu cywilnego istnieje możliwość wprowadzenia indywidualnych
odstępstw od niniejszych OWN (w takiej sytuacji indywidualne odstępstwa zostaną wpisane do FORMULARZA i
będą one miały pierwszeństwo względem OWN). Jeżeli NAJEMCA będący konsumentem lub podmiotem
wskazanym w art. 385(5) Kodeksu cywilnego ma jakiekolwiek zastrzeżenia co do postanowień niniejszych OWN,
powinien je zgłosić WYNAJMUJĄCEMU przed zawarciem umowy. W takim przypadku strony uczynią ww.
zastrzeżenia przedmiotem dalszych negocjacji. W razie braku zastrzeżeń uznaje się, że OWN zostało uzgodnione
przez strony i zaakceptowane przez NAJEMCĘ w całości.

§2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z MASZYNY PRZEZ NAJEMCĘ

1. MASZYNA może być wykorzystywana przez NAJEMCĘ wyłącznie do celów zgodnych z jej właściwościami
i przeznaczeniem, z uwzględnieniem wskazań eksploatacyjnych wynikających z niniejszym OWN, instrukcji
obsługi, warunków gwarancji (o ile okres gwarancji jeszcze nie minął) i umów ubezpieczenia, którymi jest lub
będzie ona objęta.
2. MASZYNA może być używana wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej chyba, że strony na piśmie
postanowią inaczej.
3. MASZYNA poza samym NAJEMCĄ może być obsługiwana wyłącznie przez operatorów, działających na
zlecenie i rzecz NAJEMCY.
4. Używanie i podnajmowanie MASZYNY przez inne podmioty niż NAJEMCA jest zabronione chyba, że
strony na piśmie postanowią inaczej.
5. Ciągniki John Deere oraz towarzyszące im maszyny zaczepiane i podczepiane marki Kverneland, Garant
Kotte, czy Bednar mogą być wykorzystywane przez NAJEMCĘ tylko i wyłącznie do prac rolniczych, komunalnych
i ogrodniczych. Tożsame zastrzeżenie dotyczy znajdujących się w ofercie WYNAJMUJĄCEGO ładowarek Kramer.
6. Ciągniki John Deere ze specjalną zabudową leśną oraz maszyny towarzyszące marki TMC Cancela i Kesla
mogą być wykorzystywane przez NAJEMCĘ do prac leśnych.
7. Wywrotki i rozrzutniki marki HAWE mogą być wykorzystywane przez NAJEMCĘ wyłącznie do transportu
płodów rolnych, nawozów i obornika; przyczepy rolnicze marki HAWE mogą być wykorzystywane przez NAJEMCĘ
wyłącznie do transportu płodów rolnych i materiału siewnego.
8. Przyczepy i wywrotki budowlane marki Kröger mogą być wykorzystywane przez NAJEMCĘ do prac
budowlanych.
9. Wykorzystywanie MASZYN niezgodnie z przeznaczeniem i do innych celów niż wskazane w ustępach 5-
8 powyżej (przykładowo prac budowlanych, świadczenia usług transportowych niezwiązanych z rolnictwem, czy
też prac drogowych) bez uprzedniej, wyraźnej oraz udokumentowanej zgody WYNAJMUJĄCEGO jest zabronione,
zaś nawet jeżeli zgoda taka zostanie udzielona zastrzega się, że NAJEMCA na zasadzie winy, a także ryzyka ponosi
pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia, zniszczenia i awarie MASZYNY powstałe wskutek tychże
niestandardowych prac. W takiej sytuacji NAJEMCA odpowiada również za wynikające stąd ponadnormatywne
zużycie MASZYNY, czy też konieczność czyszczenia MASZYNY z nietypowych zanieczyszczeń (np. cementu).
NAJEMCA został przy tym uprzedzony, że uszkodzenia te mogą nie być objęte zakresem umowy ubezpieczenia i
gwarancji.
10. NAJEMCA przyjmuje do wiadomości, że nawet jednokrotne i krótkotrwałe naruszenie ww. postanowień
ust. 5-9 powyżej może doprowadzić do poważnego i nieodwracalnego uszkodzenia MASZYNY, nieobjętego
zakresem odpowiedzialności ubezpieczyciela czy też zakresem gwarancji. W przypadku stwierdzenia, że
NAJEMCA naruszył postanowienia ust. 5-9 powyżej, WYNAJMUJĄCY będzie uprawniony nałożyć na NAJEMCĘ
karę w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), płatną w ciągu 7 dni od wezwania.
WYNAJMUJĄCY jest przy tym uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych uzupełniającego
odszkodowania do pełnej wartości szkody.
11. W przypadku najmu maszyn zaczepianych i podczepianych takich jak pługi, głębosze, brony,
kultywatory, kosiarki, maszyny leśne itp. FORMULARZ określać będzie także dodatkowe, szczególne parametry
ich używania, takie chociażby jak: maksymalną dopuszczalną prędkość pracy maszyną, maksymalną dopuszczalną
prędkość jazdy z zaczepioną maszyną po drodze publicznej, maksymalną ilość obrotów, czy też maksymalną
dopuszczalną moc ciągnika, do którego sprzęt ten może zostać zaczepiony. NAJEMCA zobowiązuje się do
bezwzględnego przestrzegania ww. warunków dodatkowych. NAJEMCA przyjmuje do wiadomości, że nawet
jednokrotne i krótkotrwałe naruszenie ww. warunków dodatkowych może doprowadzić do poważnego i
nieodwracalnego uszkodzenia MASZYNY lub jej ponadnormatywnego zużycia, nieobjętego zakresem
odpowiedzialności ubezpieczyciela czy też zakresem gwarancji. Za każde stwierdzone naruszenie tychże
warunków NAJEMCA zapłaci WYNAJMUJĄCEMU karę w kwocie:
– 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) – w przypadku maszyn leśnych,
– 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) – w przypadku pozostałych maszyn,
z zachowaniem przez WYNAJMUJĄCEGO uprawnienia do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego do pełnej wartości szkody.
12. NAJEMCA został przy tym uprzedzony, że systemy informatyczne, które zostały zastosowane w
MASZYNACH śledzą pracę MASZYN i ich parametry. Ustalenie występowania naruszeń nie stanowi zatem dla
WYNAJMUJĄCEGO żadnej trudności.
13. Jeżeli przedmiotem najmu jest zestaw MASZYN, zastrzega się, że poszczególne elementy zestawu mogą
pracować oddzielnie.
14. Zabrania się wykorzystywania MASZYN do udziału w zawodach, wyścigach, strajkach, agitacji
politycznej, jakichkolwiek uroczystościach okolicznościowych (śluby, festyny itp.), czy materiałach
marketingowych niepromujących działalności WYNAJMUJĄCEGO.
15. NAJEMCA zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w czasie korzystania z MASZYNY, w
tym zwłaszcza dbania o to, aby operatorzy obsługujący MASZYNĘ posiadali stosowne, wymagane prawem
uprawnienia. Obsługiwanie MASZYN przez osoby nieposiadające wymaganych prawem uprawnień jest
zabronione.
16. NAJEMCA odpowiada również za to, aby operatorzy obsługujący MASZYNĘ znajdowali się w
odpowiednim stanie psychofizycznym. W szczególności zabronione jest obsługiwanie MASZYNY w stanie po
spożyciu alkoholu, substancji psychoaktywnych lub leków ograniczających możliwość prowadzenia pojazdów
oraz obsługi maszyn i urządzeń. NAJEMCA ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkich operatorów, którym
udostępnia MASZYNĘ w czasie, kiedy znajduje się ona w jego posiadaniu. Za działania tychże osób na zasadzie
ryzyka NAJEMCA odpowiada jak za własne działania.
17. WYNAJMUJĄCY nie odpowiada za naruszenie przez NAJEMCĘ i jego operatorów przepisów o ruchu
drogowym, a wszelkie opłaty, mandaty, czy inne kary i płatności, które powstały w związku z używaniem
MASZYNY przez NAJEMCĘ obciążają wyłącznie NAJEMCĘ. Powyższe nie dotyczy naruszeń, które powstały z
przyczyn leżących wyłącznie po stronie WYNAJMUJĄCEGO (np. brak ważnych badań technicznych, brak ważnej
polisy OC).
18. NAJEMCA zobowiązany jest stosować środki mające na celu optymalne zabezpieczenie MASZYNY przed
jej zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą, w tym także te, które są lub będą wymagane przez ubezpieczyciela.
W szczególności NAJEMCA ma obowiązek zamykania MASZYNY, w czasie w którym z niej nie korzysta oraz
niepozostawania kluczyków do MASZYNY w miejscu, w którym dostęp do nich mogą uzyskać osoby
nieuprawnione.
19. Palenie papierosów, papierosów elektronicznych lub jakichkolwiek innych podobnych wyrobów w
MASZYNIE jest zabronione. Za każdy stwierdzony przypadek naruszenia ww. postanowienia, NAJEMCA zostanie
obciążony karą w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych), z prawem WYNAJMUJĄCEGO do
dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełaniającego do pełnej wartości szkody.
20. O ile powyższe zastrzeżono w FORMULARZU, NAJEMCA w ramach ustalonej kwoty czynszu najmu może
korzystać z MASZYNY tylko w zakresie ustalonej przez strony ilości jednostek pracy (motogodzina – mth, ha –
hektar itp.). Za każdą jednostkę pracy przepracowaną MASZYNĄ ponad ustalony limit NAJEMCA zostanie
obciążony dodatkowym czynszem najmu, naliczonym według stawki jednostkowej wskazanej w FORMULARZU
(stawka jednostkowa zostanie przemnożona przez ilość jednostek nadbiegu i tak ustalona kwota będzie stanowić
czynsz dodatkowy). Czynsz ten będzie płatny w terminie 3 dni od dnia zwrotu MASZYNY.

§3. CZAS TRWANIA NAJMU

1. Czas trwania NAJMU jest określany w FORMULARZU. W FORMULARZU wskazywany jest również dokładny
termin odbioru i zwrotu MASZYNY. Czas najmu może zostać przedłużony na mocy zgodnych ustaleń stron. W
takim wypadku strony poczynią ustalenia dotyczące zapłaty dodatkowej kwoty czynszu najmu. Skuteczność
aneksu przedłużającego najem może zostać uzależniona od wcześniejszej zapłaty czynszu najmu za dodatkowy
okres.
2. WYNAJMUJĄCY zastrzega na swoją rzecz prawo do odstąpienia od zawartej umowy (jeśli najem się nie
rozpoczął) lub jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym (jeśli doszło już do rozpoczęcia najmu) w
następujących przypadkach:
a. gdy NAJEMCA będzie pozostawał w zwłoce z odbiorem MASZYNY dłużej niż przez 2 godziny,
b. gdy NAJEMCA będzie pozostawał w zwłoce z zapłatą czynszu najmu dłużej niż przez 48 godzin,
c. gdy NAJEMCA będzie pozostawał w zwłoce z ustanowieniem zabezpieczeń przewidzianych w umowie dłużej
niż przez 48 godzin,
d. gdy NAJEMCA naruszy ogólne zasady korzystania z MASZYNY wynikające z §2 powyżej,
e. gdy NAJEMCA rażąco naruszy jakiekolwiek inne istotne postanowienie umowy, w szczególności w zakresie
zasad korzystania z MASZYNY, czy też jej należytego zabezpieczenia,
f. gdy z przyczyn niezależnych od WYNAJMUJĄCEGO dojdzie do utraty lub zniszczenia MASZYNY będącej
przedmiotem NAJMU lub z przyczyn niezależnych od WYNAJMUJĄCEGO wystąpi poważna awaria MASZYNY,
uniemożliwiająca lub poważnie utrudniająca wykonanie umowy, przy jednoczesnym braku możliwości
zapewnienia NAJEMCY przez WYNAJMUJĄCEGO maszyny zastępczej. Przez poważną awarię rozumie się awarię,
której przewidywany czas usuwania przekracza 2 dni robocze. Powyższa sytuacja nie wiąże się z obowiązkiem
zapłaty na rzecz NAJEMCY jakiegokolwiek odszkodowania lub odstępnego,
g. gdy okaże się, że w jakimkolwiek rejestrze dłużników są ujawnione lub zostały ujawnione zaległości NAJEMCY
na kwotę przekraczającą 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych),
h. gdy okaże się, że NAJEMCA niebędący konsumentem pozostaje względem WYNAJMUJĄCEGO w zwłoce z
płatnością jakiekolwiek należności o wartości wyższej niż 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych), w tym w
szczególności z tytułu innych umów najmu.
Z zastrzeżonego niniejszym ustępem uprawnienia do odstąpienia od umowy WYNAJMUJĄCY może skorzystać
najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia określonego w FORMULARZU jako termin rozpoczęcia najmu.
3. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wymaga złożenia przez WYNAJMUJĄCEGO
stosownego oświadczenia, dopuszcza się przy tym możliwość przesłania jego skanu mailem na adres NAJEMCY
wskazany w FORMULARZU.
4. W przypadku realizacji ww. uprawnienia przez WYNAJMUJĄCEGO już po rozpoczęciu NAJMU i wydaniu
MASZYNY, NAJEMCA zobowiązany jest zwrócić ją w terminie 1 (jednego) dnia roboczego licząc od dnia
otrzymania oświadczenia WYNAJMUJĄCEGO. Zwrotu należy dokonać do placówki WYNAJMUJĄCEGO, w której
zgodnie z FORMULARZEM winien nastąpić zwrot MASZYNY.
5. W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia umowy przed terminem, na jaki została ona zawarta – o ile nastąpiło
to z winy NAJEMCY – wszelkie należności z tytułu czynszu najmu stają się natychmiast wymagalne, niezależnie od
wcześniej ustalonego terminu ich zapłaty.
6. NAJEMCA udziela WYNAJMUJĄCEMU nieodwołalnego pełnomocnictwa do wejścia na teren/posesję, na
którym/ej znajduje się MASZYNA i do jej zabrania, jeśli NAJEMCA pozostaje w zwłoce ze zwrotem MASZYNY przez
czas dłuższy niż 48 godzin. Pełnomocnictwo obejmuje również uprawnienie do dokonania tych czynności przez
osoby trzecie na zlecenie WYNAJMUJĄCEGO.
7. WYNAJMUJĄCEMU, niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w niniejszych OWN, przysługuje prawo
do unieruchomienia MASZYNY – w sposób znacznie utrudniający lub uniemożliwiający korzystanie – w przypadku:
a) zwłoki NAJEMCY w zwrocie MASZYNY przekraczającej 48 godzin,
b) zwłoki NAJEMCY w płatności czynszu najmu przekraczającej 12 godzin,
c) wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, że MASZYNA jest przedmiotem przestępstwa.
Unieruchomienie MASZYNY zostanie poprzedzone przesłaniem NAJEMCY stosownego ostrzeżenia. MASZYNA
zostanie unieruchomiona najwcześniej po 30 minutach od chwili przesłania ww. ostrzeżenia smsem na numer
NAJEMCY wskazany w FORMULARZU.

§4. WYDANIE MASZYNY

1. MASZYNA zostanie wydana NAJEMCY w miejscu wskazanym w FORMULARZU, co zostanie
potwierdzone pisemnym protokołem przekazania, w którym to zawarte zostaną także szczegółowe dane
dotyczące MASZYNY (w szczególności numer seryjny, stan jej licznika, numer rejestracyjny, opis wyposażenia
oraz stanu technicznego, w którym znajduje się w dniu wydania). Warunkiem odbioru MASZYNY pozostaje
uprzednie ustanowienie wszystkich zabezpieczeń wskazanych w FORMULARZU. WYNAJMUJĄCY może
wstrzymać się z wydaniem MASZYNY, nie popadając w opóźnienie lub w zwłokę, w przypadku zwłoki NAJEMCY
w ustanowieniu zabezpieczeń. Powyższe pozostanie przy tym bez wpływu na wymagalność i wysokość należnego
czynszu najmu. Wydanie MASZYNY nastąpi niezwłocznie po ustanowieniu zabezpieczeń.
2. NAJEMCA winien mieć na uwadze, że wydanie MASZYNY może nastąpić wyłącznie w godzinach pracy
danej placówki WYNAJMUJĄCEGO. Godziny pracy placówek WYNAJMUJĄCEGO wskazane są na stronie:
www.agrosharing.pl.
3. Jeżeli w FORMULARZU przewidziano, że płatność czynszu najmu nastąpi „z góry”, warunkiem wydania
MASZYNY pozostaje również uprzednie uregulowanie ustalonej kwoty czynszu najmu. WYNAJMUJĄCY może
wstrzymać się z wydaniem MASZYNY, nie popadając w opóźnienie lub w zwłokę, w przypadku zwłoki NAJEMCY
w płatności czynszu najmu. Powyższe pozostanie przy tym bez wpływu na wymagalność i wysokość należnego
czynszu najmu. Wydanie MASZYNY nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zaległego czynszu najmu.
4. Jeżeli wydanie ma się odbyć pod adresem, który nie jest placówką WYNAJMUJĄCEGO, do czynszu najmu
doliczone zostaną poniesione przez WYNAJMUJĄCEGO koszty transportu MASZYNY do uzgodnionego miejsca
wydania. W przypadku konsumentów kwota ta zostanie oszacowana i podana jeszcze przed zawarciem umowy.
5. Po odbiór MASZYNY winna zgłosić się osoba uprawniona do działania w imieniu NAJEMCY.
WYNAJMUJĄCY wyda MASZYNĘ jedynie NAJEMCY bądź osobie legitymującej się wydanym przez niego pisemnym
upoważnieniem okazanym WYNAJMUJĄCEMU w oryginale. Wydanie MASZYNY nastąpi za okazaniem
dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby odbierającej. Równocześnie z wydaniem MASZYNY
udostępnione zostaną dokumenty związane z jej prawidłowym używaniem m.in.: instrukcja obsługi, książka
serwisowa i warunki gwarancji.
6. Przy odbiorze weryfikowane będzie również to, czy operator, który stawił się po odbiór MASZYNY i
zamierza nią odjechać, posiada ważne uprawnienia do kierowania MASZYNĄ. W tym też celu zastrzega się, że
operator uczestniczący w odbiorze MASZYNY musi posiadać przy sobie prawo jazdy i okazać je
WYNAJMUJĄCEMU przed wydaniem MASZYNY. Ważność okazanego prawa jazdy będzie weryfikowana także na
stronie mobywatel.gov.pl. WYNAJMUJĄCY zastrzega na swoją rzecz prawo do odmowy wydania MASZYNY bez
skutku popadnięcia w zwłokę lub w opóźnienie w przypadku stwierdzenia, że operator uczestniczący w odbiorze
nie posiada ważnych uprawnień do kierowania MASZYNĄ – powyższe pozostanie bez wpływu na wymagalność i
wysokość należnego czynszu najmu. Wydanie zostanie wstrzymane do czasu stawienia się operatora z ważnymi
uprawnieniami.
7. Przed odbiorem MASZYNY NAJEMCA zobowiązany jest zweryfikować i potwierdzić podstawowe
parametry techniczne MASZYNY wskazane w protokole wydania oraz zweryfikować i potwierdzić otrzymanie
wyposażenia wskazanego w protokole wydania. Wszystkie stwierdzone nieprawidłowości i braki powinny zostać
odnotowane w protokole.
8. NAJEMCA po odebraniu MASZYNY niezwłocznie zapozna się z wydaną mu dokumentacją dotyczącą
MASZYNY – w tym zwłaszcza instrukcją obsługi – i będzie bezwzględnie przestrzegał zaleceń producenta
związanych z prawidłowym używaniem MASZYNY. NAJEMCA zobowiązany jest także stosować się do
szczególnych wytycznych WYNAJMUJĄCEGO dotyczących zasad prawidłowej obsługi MASZYNY, o ile takie
zostaną NAJEMCY udzielone.
9. WYNAJMUJĄCY przed wydaniem MASZYNY udzieli NAJEMCY krótkiego i podstawowego instruktażu
techniczno-eksploatacyjnego z obsługi MASZYNY.
10. W przypadku zwłoki NAJEMCY z odbiorem MASZYNY uznaje się, że najem rozpoczął swój bieg z chwilą
nadejścia terminu odbioru wskazanego w FORMULARZU. W takim wypadku WYNAJMUJĄCY jest uprawniony do
naliczania NAJEMCY czynszu najmu pomimo braku odbioru MASZYNY.

§5. CZYNSZ NAJMU I ZABEZPIECZENIE UMOWY

1. Kwotę czynszu najmu, sposób i termin jego zapłaty określa FORMULARZ.
2. Zawierając umowę najmu WYNAJMUJĄCY może zażądać od NAJEMCY zabezpieczenia w postaci kaucji.
Wysokość kaucji i termin jej uiszczenia wskazuje FORMULARZ. W FORMULARZU zostanie wskazany również
rachunek bankowy, na który należy wpłacić kaucję.
3. W przypadku zastosowania zabezpieczenia w postaci kaucji:
– o ile FORMULARZ nie stanowi inaczej, kaucja winna zostać uiszczona w terminie 2 dni od dnia podpisania
FORMULARZA; za dzień zapłaty uznaje się przy tym dzień obciążenia rachunku NAJEMCY,
– w przypadku braku wpłaty kaucji – WYNAJMUJĄCY zastrzega na swoją rzecz prawo do odstąpienia od umowy
(jeżeli najem nie rozpoczął biegu) lub jej natychmiastowego wypowiedzenia (w przypadku gdy najem rozpoczął
bieg); przy czym z uprawnienia do odstąpienia od umowy WYNAJMUJĄCY może skorzystać najpóźniej do dnia
ustalonego w FORMULARZU jako początek biegu najmu; uprzednie uiszczenie kaucji pozostaje warunkiem
wydania MASZYNY NAJEMCY,
– kaucja zabezpiecza wszelkie roszczenia WYNAJMUJĄCEGO z tytułu umowy najmu (bez ograniczenia do płatności
czynszu najmu),
– jeżeli kiedykolwiek w czasie trwania umowy najmu NAJEMCA nie zapłaci w terminie jakichkolwiek, wynikających
z umowy kwot należnych WYNAJMUJĄCEMU, WYNAJMUJĄCY ma prawo skorzystać z kaucji, pobierając z
objętych nią środków nieuiszczoną kwotę, w każdym przypadku, gdy WYNAJMUJĄCY wykona uprawnienie do
zaspokojenia z kaucji przysługujących mu względem NAJEMCY wierzytelności wynikających z umowy, NAJEMCA
zobowiązany jest do przywrócenia sumy kaucji do pełnej wysokości wynikającej z FORMULARZA nie później niż
w ciągu 3 dni od otrzymania żądania od WYNAJMUJĄCEGO,
– kaucja w przypadku niezalegania przez NAJEMCĘ z zapłatą jakichkolwiek należności wynikających z umowy,
zostanie zwrócona NAJEMCY po rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy, w terminie 7 dni od dnia zwrócenia MASZYNY
i uregulowania wszystkich należności wynikających z umowy. Kaucja nie podlega oprocentowaniu,
– jeżeli NAJEMCA niebędący konsumentem będzie pozostawał w zwłoce z odbiorem MASZYNY i/lub zapłatą
wymagalnej kwoty czynszu najmu i wskutek tego WYNAJMUJĄCY na podstawie §3 ust. 2 lit. a) lub lit. b) OWN
rozwiąże umowę, kaucja gwarancyjna uiszczona przez NAJEMCĘ ulegnie przepadkowi na rzecz
WYNAJMUJĄCEGO, a NAJEMCA nie będzie domagał się jej zwrotu. Nie pozbawia to WYNAJMUJĄCEGO
możliwości dochodzenia innych roszczeń, w tym zwłaszcza dalszych roszczeń odszkodowawczych.

§6. UBEZPIECZENIE MASZYNY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY ZA MASZYNĘ

1. W czasie trwania NAJMU MASZYNA będzie objęta umową ubezpieczenia OC oraz umową ubezpieczenia
AC. W tych przypadkach, w których zawarcie ww. umów nie będzie możliwe, MASZYNA będzie objęta umową
ubezpieczenia majątkowego. Ostatnie dotyczy w szczególności maszyn towarzyszących, dla których
obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku posiadania ubezpieczenia OC. Umowy ubezpieczenia
będą zawierane przez WYNAJMUJĄCEGO. O tym, która ze stron i na jakich warunkach ponosić będzie koszt
ubezpieczenia stanowi FORMULARZ.
2. Polisa AC lub polisa majątkowa może przewidywać franszyzę redukcyjną maksymalnie w kwocie:
– 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) – dla ciągników rolniczych z serii 6M do 155 KM;
– 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) – dla ciągników rolniczych z serii 6M do 195 KM;
– 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) – dla ciągników rolniczych z serii 6R;
– 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) – dla ciągników rolniczych z serii 7R;
– 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) – dla ciągników rolniczych z serii 8R oraz 8RX;
– 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) – dla ładowarek;
– 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) – dla kosiarek i pozostałych MASZYN.
3. NAJEMCY zostaną wydane kopie polis ubezpieczeniowych (dokumenty ubezpieczeniowe zostaną
przesłane mailem przed zawarciem umowy, a ich kopia – gdy będzie to możliwe – pozostawiona zostanie w
schowku w kabinie MASZYNY). NAJEMCA ma obowiązek zapoznać się z tymi dokumentami i bezwzględnie
przestrzegać zawartych w nich postanowień, w tym zwłaszcza wymagań ubezpieczyciela odnośnie należytego
zabezpieczenia MASZYNY przed jej utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, a także innych warunków od który
uzależnione jest przyznanie i wypłata odszkodowania. Tożsame zasady dotyczyć będą kolejnych umów
ubezpieczenia zawieranych w czasie trwania NAJMU.
4. W przypadku uznania przez NAJEMCĘ niebędącego konsumentem, że zawarte przez WYNAJMUJĄCEGO
umowy ubezpieczenia nie obejmują wszystkich ryzyk, które występują w związku z używaniem MASZYNY przez
NAJEMCĘ, zobowiązuje się on do zawarcia dodatkowych umów ubezpieczenia na swój koszt i ryzyko.
5. NAJEMCA obowiązany jest do natychmiastowego poinformowania WYNAJMUJĄCEGO telefonicznie na
numer 785-552-021 lub drogą mailową na adres: biuro@agrosharing.pl o każdej utracie, zniszczeniu lub
uszkodzeniu MASZYNY oraz współdziałania w procesie likwidacji szkody w szczególności poprzez przekazanie
stosownych informacji i dokumentów wymaganych przez ubezpieczyciela, a także podjęcia niezbędnych kroków
w celu zapobieżenia zwiększeniu rozmiaru szkody. W razie konieczności NAJEMCA ma także obowiązek
zastosowania procedury wskazanej w §10 poniżej.
6. NAJEMCA – przez cały czas, w którym MASZYNA znajduje się w jego dyspozycji – na zasadzie winy, a
NAJEMCA niebędący konsumentem również na zasadzie ryzyka, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody
WYNAJMUJĄCEGO powstałe wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia MASZYNY. Na tożsamej zasadach
NAJEMCA odpowiada także za szkody osób trzecich powstałe wskutek korzystania z MASZYNY przez NAJEMCĘ.
NAJEMCA zostanie zwolniony z tej odpowiedzialności w zakresie, w jakim szkoda zostanie naprawiona przez
ubezpieczyciela w ramach wypłaty odszkodowania. NAJEMCA przyjmuje do wiadomości, że żadna umowa
ubezpieczenia nie uchroni go od skutków działań umyślnych i rażącego niedbalstwa. Za szkody z tego tytułu
zawsze odpowiedzialny będzie wyłącznie NAJEMCA.
7. NAJEMCA na ww. zasadach ponosi odpowiedzialność w szczególności za szkody, które nie są objęte
umowami ubezpieczenia, o których mowa powyżej w ust. 1 oraz szkody, których wystąpienie jest wprawdzie
objęte umową ubezpieczenia, ale które nie zostaną naprawione przez ubezpieczyciela z przyczyn leżących po
stronie NAJEMCY (np. odmowa wypłaty odszkodowania z polisy AC za uszkodzenie MASZYNY spowodowane
przez NAJEMCĘ obsługującego MASZYNĘ pod wpływem alkoholu).
8. NAJEMCA na zasadzie winy, a NAJEMCA niebędący konsumentem również na zasadzie ryzyka, ponosi
odpowiedzialność także za szkody WYNAJMUJĄCEGO wynikające z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia MASZYNY,
które powstaną na skutek jego działań lub działań operatorów, którymi posługuje się NAJEMCA,
nieodpowiadających właściwościom i przeznaczeniu MASZYNY oraz nieprzestrzegania warunków eksploatacji
określonych w umowie, w tym zwłaszcza instrukcji obsługi oraz warunkach gwarancji (np. szkody wynikające z
zatarcia silnika, jazdy ciągnikiem z zaciągniętym hamulcem ręcznym). NAJEMCA przyjmuje do wiadomości, że
szkody takie mogą nie być objęte ani zakresem umowy ubezpieczenia ani zakresem gwarancji.
9. Jeżeli w świetle umowy za daną szkodę odpowiedzialność ponosi NAJEMCA, NAJEMCA niebędący
konsumentem zobowiązuje się naprawić ją w terminie 30 dni. Szczegółowe wyliczenie wysokości szkody zostanie
przedstawione NAJEMCY na piśmie. Z NAJEMCĄ będącym konsumentem ustalenia w tym względzie będą
czynione indywidualnie.
10. O ile NAJEMCA nie jest konsumentem, zastrzega się, że szkody o wartości netto mniejszej niż:
5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) – dla ciągników rolniczych z serii 6M do 155 KM;
6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) – dla ciągników rolniczych z serii 6M do 195 KM;
8.500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) – dla ciągników rolniczych z serii 6R;
10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) – dla ciągników rolniczych z serii 7R;
12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) – dla ciągników rolniczych z serii 8R oraz 8RX;
5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) – dla ładowarek;
3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) – dla kosiarek oraz pozostałych maszyn.
nie będą zgłaszane ubezpieczycielowi. Ubezpieczycielowi nie będą również zgłaszane spowodowane przez
NAJEMCĘ uszkodzenia opon, które nie pozostają jednocześnie związku z innym zdarzeniem ubezpieczeniowym.
Ubezpieczycielowi nie będą również zgłaszane szkody wyrządzone przez NAJEMCĘ z winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa.
11. NAJEMCA niebędący konsumentem na ww. zasadach ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą
względem WYNAJMUJĄCEGO również za szkody związane z koniecznością ponoszenia przez tego ostatniego
wyższych składek na ubezpieczenie OC, AC i majątkowe. W przypadku zgłoszenia ubezpieczycielowi szkody, za
którą w świetle niniejszych OWN odpowiedzialność ponosi NAJEMCA, NAJEMCA niebędący konsumentem
tytułem zrekompensowania WYNAJMUJĄCEMU zwiększenia obciążeń z tytułu składek ubezpieczeniowych
będzie zobowiązany zapłacić WYNAJMUJĄCEMU karę w kwocie:
2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) – dla ciągników rolniczych z serii 6M do 155 KM;
3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) – dla ciągników rolniczych z serii 6M do 195 KM;
4.250 zł (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) – dla ciągników rolniczych z serii 6R;
5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) – dla ciągników rolniczych z serii 7R;
6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) – dla ciągników rolniczych z serii 8R oraz 8RX;
2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) – dla ładowarek;
1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) – dla kosiarek oraz pozostałych maszyn.
z zachowaniem uprawnienia WYNAJMUJĄCEGO do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego do pełnej wartości szkody.
12. Na tożsamych zasadach NAJEMCA odpowiada za maszynę zastępczą, o ile taka zostanie udostępniona
NAJEMCY przez WYNAJMUJĄCEGO.

§7. SERWIS MASZYNY

1. W czasie NAJMU, o ile w dalszej części niniejszego paragrafu nie wskazano inaczej, NAJEMCA
zobowiązany jest ponosić koszty związane z bieżącą i prawidłową eksploatacją MASZYNY (w szczególności koszty
paliwa, płynu Adblue, płynu do spryskiwaczy, koszty wymiany zużytych przez NAJEMCĘ olejów oraz innych
płynów eksploatacyjnych, koszty wymiany zużytych przez NAJEMCĘ materiałów eksploatacyjnych i elementów
roboczych, w tym także koszty wymiany lub naprawy uszkodzonych przez NAJEMCĘ opon).
2. NAJEMCA w szczególności zobowiązany jest do:
a) regularnego kontrolowania poziomu płynów eksploatacyjnych, w tym olejów, cieczy chłodniczych i
hydraulicznych, płynu do spryskiwaczy oraz paliwa, a także uzupełniania tych płynów na zasadach określonych
w instrukcji obsługi oraz zgodnie ze wskazaniami producenta tych płynów;
b) korzystania wyłącznie z bardzo dobrej jakości paliwa przeznaczonego do danego typu silnika
występującego w MASZYNIE, pochodzącego od sprawdzonych dostawców; NAJEMCA niebędący konsumentem
na zasadzie ryzyka ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia MASZYNY spowodowane użyciem paliwa
niewłaściwej jakości – uszkodzenia te nie są objęte przy tym zakresem gwarancji, ani ubezpieczenia i nie będą
zgłaszane ubezpieczycielowi;
c) dokonywania wymiany opon (w przypadku ich uszkodzenia przez NAJEMCĘ) i ich naprawy (w przypadku,
gdy uszkodzenie spowodowane przez NAJEMCĘ nie wyklucza opony z dalszej eksploatacji); NAJEMCA przyjmuje
przy tym do wiadomości, że opony należy zmieniać parami, na jednej osi – uszkodzenia te nie są objęte przy tym
zakresem gwarancji/ubezpieczenia i nie będą zgłaszane ubezpieczycielowi; zastrzega się, że powyższy podpunkt
nie znajduje zastosowania względem NAJEMCÓW będących konsumentami,
d) regularnej kontroli oświetlenia i w razie potrzeby wymiany przepalonych żarówek na nowe (z
wyłączeniem żarówek LED i ksenonowych, które mogą być wymianie wyłącznie w Serwisie),
e) w przypadku MASZYN, w których na skutek specyfiki pracy dochodzi do szybkiego zużywania
się lub niszczenia elementów roboczych (np. maszyny leśne, kosiarki) – NAJEMCĘ obciążają także koszty wymiany
zużytych przez niego elementów roboczych (np. dłut, młotków, noży). NAJEMCA zobowiązany jest na bieżąco
monitorować poziom zużycia elementów roboczych. Szczegóły wymiany materiałów roboczych określać będzie
FORMULARZ.
3. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do serwisowania MASZYNY (w tym wykonywania przeglądów
okresowych), usuwania usterek i przywracania jej sprawności technicznej na następujących zasadach:
a) wykonanie diagnostyki w przeciągu 24 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia;
b) usunięcie usterki w możliwie jak najszybszym terminie, w większości przypadków będzie to możliwe w
przeciągu 72 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia.
• Powyższe terminy ulegają zawieszeniu w dni nierobocze. Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie w dni robocze.
• Powyższe dwa punkty nie dotyczą napraw ogumienia. Naprawy ogumienia (za wyjątkiem wad objętych
gwarancją) NAJEMCA zobowiązany jest wykonywać we własnym zakresie i na własny koszt w serwisie ogumienia.
• Warunkiem ww. szybkiej reakcji serwisu pozostaje jednak to, aby MASZYNA znajdowała się maksymalnie w
odległości 100 km od najbliższej placówki Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o., która sprawuje obsługę serwisową nad
maszynami WYNAJMUJĄCEGO. Lista placówek serwisowych Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o. znajduje się na stronie
agro-siec.pl.
c) w przypadku, gdy w FORMULARZU wyraźnie wskazano, że NAJEMCY w ramach NAJMU zapewniona
zostaje gwarancja maszyny zastępczej, jeżeli usunięcie usterki w czasie krótszym niż 72 godziny od chwili
przyjęcia zgłoszenia będzie niemożliwe, WYNAJMUJĄCY, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, podejmie starania, by
niezwłocznie dostarczyć NAJEMCY maszynę zastępczą, z której NAJEMCA na warunkach przewidzianych w
umowie najmu będzie mógł korzystać do dnia zwrotu MASZYNY lub dnia zakończenia NAJMU (w zależności, co
wystąpi jako pierwsze). Zastrzega się jednak przy tym, że miejsce dostawy maszyny zastępczej nie może być
oddalone o więcej niż o 100 km od najbliższej placówki WYNAJMUJĄCEGO. Koszty transportu maszyny zastępczej
oraz transportu MASZYNY w celu jej naprawy pokrywa WYNAJMUJĄCY Parametry maszyny zastępczej powinny
być w miarę możliwości przybliżone do parametrów technicznych MASZYNY.
4. Jeżeli usterka nie została zawiniona przez NAJEMCĘ, NAJEM ulega zawieszeniu na czas trwania usterki
MASZYNY, pod warunkiem, że w tym czasie NAJEMCA nie może korzystać z MASZYNY i że nie zapewniono mu w
jej miejsce maszyny zastępczej. NAJEM ulega przedłużeniu o ww. czas, bez konieczności uiszczania dodatkowej
kwoty czynszu najmu.
5. Zgłoszenia dotyczące usterek MASZYNY należy przesyłać za potwierdzeniem odczytania na adres e-mail:
biuro@agrosharing.pl z podaniem w tytule numeru seryjnego maszyny i miejsca jej lokalizacji.
6. Jeżeli usterka MASZYNY została zawiniona przez NAJEMCĘ, koszty naprawy MASZYNY obciążają
NAJEMCĘ. W takim wypadku NAJEMCĘ obciążać będą także koszty transportu MASZYNY poniesione w związku z
wykonywaniem jej naprawy, a WYNAJMUJĄCY nie będzie też zobowiązany do zapewniania NAJEMCY maszyny
zastępczej.
7. WYNAJMUJĄCY zastrzega, że wszelkie naprawy MASZYNY, za wyjątkiem napraw ogumienia, mogą być
dokonywane tylko za jego pośrednictwem. Za pośrednictwem WYNAJMUJĄCEGO winna także odbywać się
ewentualna wymiana uszkodzonych opon, w takiej sytuacji strony rozliczą odpowiednio zużycie opon
spoczywające po stronie WYNAJMUJĄCEGO (np. jeżeli NAJEMCA uszkodzi opony zużyte w 30% i konieczna będzie
ich wymiana, NAJEMCA pokryje 70% zakupu nowych opon). W przypadku niedotrzymania tego warunku
NAJEMCY nie będzie przysługiwać roszczenie o zwrot poniesionych nakładów, a także będzie on odpowiadać za
szkodę, jaką WYNAJMUJĄCY poniesie z tego tytułu.
8. NAJEMCA na zasadzie winy, a NAJEMCA niebędący konsumentem również na zasadzie ryzyka, ponosi
pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i braki MASZYNY przekraczające normalne zużycie
eksploatacyjne. W szczególności NAJEMCA odpowiada za skutki nadmiernego przeciążania MASZYNY, jak i za
skutki niestosowania się przez NAJEMCĘ do zaleceń wynikających z instrukcji obsługi.
9. Wszelkie przeróbki lub doposażenia MASZYNY czy też inne nakłady mogą być dokonywane wyłącznie za
pisemną i uprzednią zgodą WYNAJMUJĄCEGO. Koszty tych przeróbek, doposażeń, czy nakładów obciążają
NAJEMCĘ i nie będą zwracane przez WYNAJMUJĄCEGO. Po zakończeniu NAJMU doposażenia mogą zostać
odłączone od MASZYNY, pod warunkiem, że nie będzie to powodowało żadnych uszkodzeń MASZYNY, a
MASZYNA zostanie przywrócona przez NAJEMCĘ do stanu pierwotnego.
10. O ile MASZYNA jest objęta gwarancją, NAJEMCA jest zobowiązany do przestrzegania warunków
gwarancji wskazanych w wydanym mu dokumencie gwarancyjnym. NAJEMCA nie może podejmować żadnych
czynności, które mogą skutkować utratą uprawnień z gwarancji.
11. Instrukcja obsługi MASZYNY wskazuje czasookresy, w których należy dokonywać jej przeglądów
okresowych. Konieczność wykonania przeglądów może być sygnalizowana również przez komunikaty
pojawiające się w komputerze MASZYNY. Przeglądy okresowe będą wykonywane przez WYNAJMUJĄCEGO i to
on będzie ponosił ich koszty. Przeglądy będą wykonywane w miejscu garażowania MASZYNY pod warunkiem, że
nie znajduje się ono dalej niż 100 km od najbliższej placówki Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o. Konieczność wykonania
przeglądu okresowego NAJEMCA będzie zgłaszał WYNAJMUJĄCEMU tak jak usterki, przy czym zgłoszenie winno
zostać złożone z odpowiednim wyprzedzeniem. O ile NAJEM trwa dłużej niż dwie doby, czas wykonywania
przeglądu nie zawiesza czasu jego trwania.

§8. OBOWIĄZKI NAJEMCY I ZWIĄZANE Z TYM UPRAWNIENIA WYNAJMUJĄCEGO

1. WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do kontrolowania pracy MASZYNY w trakcie trwania umowy za
pomocą systemu śledzenia GPS, który zostanie w niej zamontowany. WYNAJMUJĄCY może rejestrować pracę
MASZYNY również za pośrednictwem aplikacji JDLink. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do
rzetelności wskazań licznika MASZYNY, WYNAJMUJĄCY może skonfrontować jego odczyt z odczytami z GPS oraz
z JDLink.
2. NAJEMCA zezwala WYNAJMUJĄCEMU na kontrolę MASZYNY, w szczególności na wejście na
teren/posesję, na której będzie się ona znajdować. WYNAJMUJĄCY dołoży starań, aby kontrola taka nie
powodowała obiektywnie nadmiernych uciążliwości dla NAJEMCY.
3. MASZYNA zostanie wydana NAJEMCY z zatankowanym do pełna zbiornikiem paliwa. NAJEMCA również
zobowiązuje się zwrócić MASZYNĘ ze zbiornikiem zatankowanym do pełna. W przypadku naruszenia ww.
postanowienia WYNAJMUJĄCY nabędzie paliwo i płyn Adblue na koszt NAJEMCY.
4. Po zakończeniu okresu najmu NAJEMCA zobowiązuje się do zwrotu MASZYNY WYNAJMUJĄCEMU (wraz
z wszystkimi dokumentami) w terminie i miejscu wskazanym w FORMULARZU, przy czym NAJEMCA zobowiązany
jest poinformować WYNAJMUJĄCEGO z dwugodzinnym wyprzedzeniem telefonicznie na numer 785-552-021 lub
na adres mailowy: biuro@agrosharing.pl o dokładnej dacie i planowanej godzinie zwrotu MASZYNY, tak aby pod
ww. adresem mógł być obecny uprawniony przedstawiciel WYNAJMUJĄCEGO. Zwrot MASZYNY zostanie
udokumentowany protokołem zdania, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. MASZYNA na dzień jej
zwrotu musi być wyczyszczona.
5. Stan MASZYNY nie może być pogorszony ponad normalne zużycie wynikające z prawidłowej
eksploatacji.
6. Jeżeli zwrot MASZYNY ma nastąpić w miejscu, które nie jest placówką WYNAJMUJĄCEGO, NAJEMCA
zostanie obciążony kosztami transportu MASZYNY z miejsca zwrotu do placówki WYNAJMUJĄCEGO. W
przypadku NAJEMCÓW będących konsumentami koszty te zostaną oszacowane i podane NAJEMCY przed
zawarciem umowy najmu.
7. W przypadku naruszenia postanowień ust. 4-6 powyżej, WYNAJMUJĄCY tytułem odszkodowania
obciąży NAJEMCĘ udokumentowanymi kosztami naprawy (w tym kosztami przywrócenia MASZYNY do stanu
odpowiadającego normalnemu zużyciu wynikającemu z prawidłowej eksploatacji) i czyszczenia MASZYNY.
8. Jeżeli NAJEMCA zwróci niewyczyszczoną MASZYNĘ, zapłaci WYNAJMUJĄCEMU karę umowną w kwocie
1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) w przypadku standardowego zabrudzenia MASZYNY kurzem i/lub błotem lub
2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w przypadku zabrudzenia MASZYNY materiałem biologicznie czynnym
(np. obornikiem), środkami chemicznymi (np. nawozami, wapnem) lub materiałami budowlanymi (np.
cementem). WYNAJMUJĄCY zachowuje przy tym uprawnienie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych w razie, gdyby szkoda była wyższa, aniżeli zastrzeżona kara umowna.
9. Jeżeli zwrot MASZYNY w dniu i godzinie wskazanych w FORMULARZU nie będzie możliwy z przyczyn
leżących po stronie WYNAJMUJĄCEGO (np. brak dostępności personelu, zamknięcie placówki WYNAJMUJĄCEGO
w niedziele i święta), NAJEMCA zobowiązany jest zaprzestać korzystania z MASZYNY w dacie i godzinie wskazanej
w FORMULARZU jako data zwrotu i zwrócić MASZYNĘ w pierwszym możliwym terminie wskazanym przez
WYNAJMUJĄCEGO (przykładowo w godzinach porannych kolejnego dnia roboczego). Jeżeli w oparciu o zapisy
programu JDLink lub innego systemu śledzącego pracę MASZYNY WYNAJMUJĄCY ustali, że MASZYNA była
wykorzystywana przez NAJEMCĘ mimo ww. zobowiązania – NAJEMCA zostanie obciążony przez
WYNAJMUJĄCEGO czynszem najmu obliczonym proporcjonalnie do przekroczonego czasu pracy.
10. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 9 powyżej, w przypadku niedotrzymania przez NAJEMCĘ ustalonego
terminu zwrotu MASZYNY (dopuszcza się przy tym maks. 20 minutowe spóźnienie) – WYNAJMUJĄCY naliczy
NAJEMCY opłatę za opóźnienie w kwocie wskazanej w FORMULARZU + VAT według właściwej i obowiązującej
stawki. Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę spóźnienia (pierwsza doba rozpoczyna się o ustalonej
godzinie zwrotu + 21 minut). Jeżeli opóźnienie nie przekroczy 2 h, opłata zostanie zredukowana do 50% stawki,
jeżeli zaś opóźnienie przekroczy 2h, ale nie przekroczy 12 h, opłata zostanie zredukowana do 75% jej pierwotnej
wysokości. WYNAJMUJĄCY zastrzega na swoją rzecz możliwość dochodzenia pełnego odszkodowania ponad
kwotę ustalonej opłaty, jeżeli szkoda spowodowana opóźnieniem NAJEMCY będzie większa niż zastrzeżona
opłata. Opłata za opóźnienie będzie płatna w terminie 3 dni od dnia zwrotu MASZYNY. W przypadku NAJEMCÓW
będących konsumentami, opłata za opóźnienie zostanie naliczona, o ile termin zwrotu nie został dotrzymany z
winy NAJEMCY.
11. Za każdą stwierdzoną, zawinioną i nieuprawnioną ingerencję NAJEMCY w pracę urządzenia
rejestrującego pracę MASZYNY (licznika, urządzenia GPS itp.), NAJEMCA zobowiązany będzie zapłacić
WYNAJMUJĄCEMU karę umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), z zachowaniem przez
WYNAJMUJĄCEGO uprawnienia do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wartości szkody.
12. Jeżeli MASZYNA ma pracować z innymi maszynami lub urządzeniami zasilanymi hydraulicznie
posiadanymi przez NAJEMCĘ, a niebędącymi przedmiotem najmu, zastrzega się, że spięcie maszyn jest
dopuszczalne tylko w przypadku, gdy sprzęt NAJEMCY został zalany niemineralnym i nieprzepracowanym olejem
dobrej jakości spełniającym normy określone w instrukcji obsługi MASZYNY.
13. Najem i czynsz najmu nie obejmują usługi przyłączenia maszyn (np. przyłączenia ciągnika do
kultywatora). NAJEMCA może zlecić ww. usługę WYNAJMUJĄCEMU za dodatkową opłatą w wysokości 100,00 zł
netto + VAT według właściwej i obowiązującej stawki (tj. 123,00 zł brutto), płatną wraz z czynszem najmu. Usługa
świadczona jest w czasie najmu.
14. Z uwagi na to, że umowa zawierana jest na czas określony, nawet jeśli NAJEMCA MASZYNA zostanie
zwrócona przez NAJEMCĘ przed wygaśnięciem umowy, czynsz najmu zostanie naliczony za cały okres najmu
określony w FORMULARZU. Czynsz za niewykorzystany okres najmu nie podlega zwrotowi. Powyższy zapis nie
dotyczy NAJEMCY będącego konsumentem.
15. Niezgłoszenie zamiaru przedłużenia najmu MASZYNY i niezwrócenie MASZYNY w ciągu 48 godzin od
momentu zakończenia umowy traktowane jest jako przywłaszczenie MASZYNY, podlegające natychmiastowemu
zgłoszeniu organom ścigania.
16. Tożsame zasady obowiązują w przypadku maszyn zastępczych.

§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO WZGLĘDEM NAJEMCY

1. Odpowiedzialność WYNAJMUJĄCEGO względem NAJEMCY niebędącego konsumentem z tytułu
zawartej umowy NAJMU ograniczona zostaje do ustalonej w FORMULARZU kwoty netto czynszu najmu (bez
nadbiegu) oraz szkód rzeczywistych i bezpośrednich. Odpowiedzialność WYNAJMUJĄCEGO względem NAJEMCY
niebędącego konsumentem nie obejmuje utraty zysków i przewidywanych korzyści (przychodów), utraty
kontraktów, utraty możliwości użytkowania i zarobkowania, w tym ich skutków, utraty lub pogorszenia upraw i
plonów, dalszych szkód następczych lub pośrednich itd.
2. Odpowiedzialność WYNAJMUJĄCEGO względem NAJEMCY niebędącego konsumentem ogranicza się
również wyłącznie do wypadków winy umyślnej i rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność WYNAJMUJĄCEGO
za zdarzenia powstałe w winy nieumyślnej zostaje względem takich podmiotów wyłączona.
3. Odpowiedzialność WYNAJMUJĄCEGO względem NAJEMCY z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
Powyższe wyłączenie nie dotyczy konsumentów.
4. Ograniczenie odpowiedzialności WYNAJMUJĄCEGO dotyczy zarówno odpowiedzialności umownej, jak
i odpowiedzialności z tytułu ewentualnych zobowiązań pozaumownych, na przykład odpowiedzialności
deliktowej, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
5. WYNAJMUJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu wydania wskazanego w
FORMULARZU w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych nieprzewidzianych, nadzwyczajnych, czy też
niezawinionych przez WYNAJMUJĄCEGO okoliczności, które niezależnie od działań i woli WYNAJMUJĄCEGO
istotnie utrudniają lub uniemożliwiają terminowe wykonanie rzeczonego zobowiązania. Dotyczy to w
szczególności okoliczności takich jak np. niezawiniona przez WYNAJMUJĄCEGO awaria, zniszczenie lub
uszkodzenie MASZYNY, zakłócenia w pracy zakładu WYNAJMUJĄCEGO spowodowane w szczególności przez
ogień, wodę, strajk, lokaut, brak energii elektrycznej, utrudnienia lub brak możliwości transportu, działania
organów państwowych, zmiany przepisów prawa, również w przypadku, gdy okoliczności te wystąpią u
dostawców WYNAJMUJĄCEGO lub ich poddostawców. W powyższych przypadkach WYNAJMUJĄCY uprawniony
jest do przesunięcia terminu wydania, o którym mowa FORMULARZU, nie popadając w ten sposób w zwłokę lub
w opóźnienie, o okres trwania przeszkody oraz o odpowiedni okres niezbędny do wznowienia dostaw/wydań, o
czym WYNAJMUJĄCY powiadomi NAJEMCĘ mailowo, ewentualnie do odstąpienia od umowy najmu, jednak nie
później niż w ciągu 5 dni od ustalonej w FORMULARZU daty wydania MASZYNY.
6. NAJEMCA przyjmuje do wiadomości, że MASZYNY składające się na flotę WYNAJMUJĄCEGO są
użytkowane przez wielu różnych użytkowników, do różnych celów. MASZYNY nie są dezynfekowane przez
WYNAJMUJĄCEGO. W tych okolicznościach przed przystąpieniem do używania MASZYNY – w przypadkach, kiedy
ze względów higienicznych jest to wskazane i konieczne – NAJEMCA powinien zdezynfekować MASZYNĘ.
WYNAJMUJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z braku dezynfekcji MASZYN.
7. NAJEMCA niebędący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy (jeśli najem się nie rozpoczął)
lub ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym (jeśli doszło już do rozpoczęcia najmu) w następujących
przypadkach:
a) jeżeli WYNAJMUJĄCY będzie pozostawał w zwłoce z wydaniem MASZYNY przez czas dłuższy niż 72
godziny, jednocześnie nie zapewniając NAJEMCY maszyny zastępczej,
b) jeżeli przerwa w możliwości korzystania z MASZYNY, powstała z winy WYNAJMUJĄCEGO, bez
jednoczesnego zapewnienia NAJEMCY maszyny zastępczej, będzie trwała dłużej niż 72 godziny.
9. WYNAJMUJĄCY zastrzega na swoją rzecz prawo do odstąpienia od zawartej umowy NAJMU, za zapłatą
NAJEMCY odstępnego w kwocie równej 25% ustalonej kwoty netto czynszu najmu (płatność odstępnego winna
nastąpić w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na rachunek bankowy
wskazany przez NAJEMCĘ). Z uprawnienia tego WYNAJMUJĄCY może skorzystać najpóźniej do końca 5. dnia
licząc od ustalonego w FORMULARZU terminu rozpoczęcia NAJMU, pod warunkiem, że na moment złożenia
oświadczenia o odstąpieniu najem się jeszcze nie rozpoczął. Możliwość skorzystania z ww. uprawniania
ograniczona zostaje do sytuacji, w których mimo starań podejmowanych przez WYNAJMUJĄCEGO realizacja
NAJMU okaże się niemożliwa. Dotyczy to w szczególności awarii, zniszczeń, utraty lub uszkodzeń MASZYN, za
które WYNAJMUJĄCY ponosi odpowiedzialność.

§10. PROCEDURA W PRZYPADKU WYPADKÓW LUB INNYCH NAGŁYCH ZDARZEŃ

1. Wszelkie zdarzenia wskazujące na możliwość popełnienie przestępstwa z udziałem MASZYNY, jak
również wszelkie zdarzenia mogące skutkować powstaniem po stronie ubezpieczyciela obowiązku wypłaty
odszkodowana, w szczególności wypadki/kolizje komunikacyjne, włamania, kradzież, przywłaszczenie,
podpalenia, uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu, NAJEMCA zobowiązany jest natychmiast zgłosić
odpowiednim władzom (w szczególności Policji i Straży Pożarnej).
2. NAJEMCA zobowiązany jest podjąć odpowiednie środki przewidziane przepisami o ruchu drogowym w
celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku.
3. W razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ustępach poprzedzających niniejszego paragrafu,
którego sprawcą jest osoba trzecia, której dane można ustalić, NAJEMCA powinien – o ile będzie to obiektywnie
możliwe – uzyskać oświadczenie sprawcy i oświadczenie Policji potwierdzające winę sprawcy. Jeżeli sprawca jest
nieznany, NAJEMCA zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić właściwą jednostkę Policji.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze OWN znajdują zastosowanie względem umów zawartych w czasie jego obowiązywania.
2. Niniejsze OWN obowiązują od dnia 21.05.2024 r. Niniejsze OWN mogą zostać zmienione przez
WYNAJMUJĄCEGO w każdym czasie, ze skutkiem względem umów, które dopiero zostaną zawarte.
3. Dopuszcza się zawarcie umowy oraz prowadzenie korespondencji również w formie elektronicznej lub
dokumentowej, w tym zwłaszcza poprzez wymianę pocztą elektroniczną podpisanych skanów umowy lub innych
pism (obowiązuje adres e-mail NAJEMCY wskazane w FORMULARZU). Akceptuje się również podpis
elektroniczny, w tym podpis osobisty e-dowodem.
4. NAJEMCA wyraża zgodę na wystawianie przez WYNAJMUJĄCEGO faktur VAT za najem bez podpisu
NAJEMCY.
5. Ewentualne spory powstałe na tle umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla powoda
(powyższe nie dotyczy konsumentów). Umowa podlega prawu polskiemu i w kwestiach w niej nieuregulowanych
zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Jakiekolwiek zmiany bądź uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności dokonywane będą w jednej z
następujących form: pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej. Zmiany i uzupełniania obowiązują pod
warunkiem ich akceptacji przez każdą ze stron.
7. Jeżeli którekolwiek z postanowień lub część postanowienia OWN są lub staną się nieważne lub
niewykonalne, lub OWN zawierają niezamierzone braki, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wykonalność
pozostałej części umowy, a taki nieważny lub niewykonalny punkt, zapis lub część zostanie oddzielony od
pozostałej części umowy najmu. Każde takie nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za
zastąpione, lub brak usunięty, w zakresie dozwolonym przez prawo, przez odpowiedni zapis, który będzie zgodny
z celem gospodarczym i wykładnią, oraz odzwierciedlający, w jak najszerszym zakresie, wolę Stron, lub zamiar,
który Strony miałyby w przypadku, gdyby wiedziały o istnieniu takiego problemu.
8. Wszelkie powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy, o ile nie zastrzeżono inaczej,
winny być składane i dokonywane na piśmie, a ich skany przesyłane mailem na adresy podane w FORMULARZU,
a następnie potwierdzane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym lub pocztą kurierską na adresy
korespondencyjne wskazane w FORMULARZU, przy czym skutek oświadczenia, gdy NAJEMCA nie jest
konsumentem, liczony będzie od momentu doręczenia dokumentu e-mailem. Dopuszcza się rezygnację z wyżej
wspomnianego potwierdzania pod warunkiem odesłania zwrotnie przed odbiorcę e-maila z potwierdzeniem
otrzymania wiadomości.