Ogólne Warunki Najmu (OWN) – 19.07.2023r.

OWN w wersji PDF znajdziesz tutaj: OWN-AGROSHARING – 19.07.2023 r.

OGÓLNE WARUNKI NAJMU DOBOWEGO MASZYN (dalej OWN)
– WERSJA DLA UMÓW ZAWARTYCH OD DNIA 19.07.2023 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. AGROSHARING SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CHEŁMNIE, adres: ul. Magazynowa 2, 86-200 Chełmno, KRS 0000335821, NIP 8881887992 oraz REGON 910288985, kapitał zakładowy 110.000,00 zł na warunkach szczegółowo przewidzianych w niniejszych OWN jako WYNAJMUJĄCY świadczy usługi dobowego najmu maszyn rolniczych, leśnych, ogrodniczych i komunalnych (dalej MASZYNY), zwane dalej NAJMEM.
 2. NAJEM świadczony jest wyłącznie na podstawie umowy zawartej z NAJEMCĄ, na którą składają się podpisany przez NAJEMCĘ FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUGI NAJMU MASZYNY, zwany dalej FORMULARZEM, oraz niniejsze OWN.
 3. Zastrzega się, że postanowienia niniejszych OWN w żadnym zakresie nie mają na celu pozbawiać konsumentów ich praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów. Postanowienia OWN, które są sprzeczne z tymi przepisami, nie znajdują względem konsumentów zastosowania. W szczególności względem konsumentów nie znajdują zastosowania te postanowienia OWN, przy których poczyniono takie wyraźne zastrzeżenie.
 4. Zastrzega się także, że postanowienia niniejszego OWN nie mają na celu naruszać praw przedsiębiorców na prawach konsumentów, o których mowa m.in. w art. 385(5) Kodeksu cywilnego. Postanowienia niniejszych OWN, które są sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony praw takich osób, nie znajdują względem tychże osób zastosowania.

2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ NAJEMCĘ Z MASZYNY

 1. MASZYNA może być wykorzystywana przez NAJEMCĘ wyłącznie do celów zgodnych z jej właściwościami i przeznaczeniem, z uwzględnieniem wskazań eksploatacyjnych wynikających z instrukcji obsługi, warunków gwarancji (o ile okres gwarancji jeszcze nie minął) i umów ubezpieczenia, którymi jest lub będzie ona objęta.
 2. Zastrzega się, że MASZYNY, w tym w szczególności ładowarki teleskopowe, przyczepy i wywrotki, mogą być wykorzystywane przez NAJEMCĘ tylko i wyłącznie do prac rolniczych, komunalnych i ogrodniczych. Do prac leśnych mogą być wykorzystywane wyłącznie ciągniki ze specjalną zabudową leśną oraz maszyny towarzyszące marki TMC Cancela. Wywrotki rolnicze marki HAWE mogą zaś być wykorzystywane wyłącznie do transportu płodów rolnych, nawozów i obornika; zaś przyczepy rolnicze marki HAWE mogą być wykorzystywane wyłącznie do transportu płodów rolnych i materiału siewnego.
 3. Wykorzystywanie MASZYN do innych celów niż wskazane w ustępie 2 powyżej (przykładowo prac budowlanych, świadczenia usług transportowych niezwiązanych z rolnictwem, prac drogowych itp.) bez uprzedniej, wyraźnej oraz udokumentowanej zgody WYNAJMUJĄCEGO jest zabronione, zaś nawet jeżeli zgoda taka zostanie udzielona zastrzega się, że NAJEMCA na zasadzie winy i ryzyka ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia, zniszczenia i awarie MASZYNY powstałe w ramach tychże niestandardowych prac. W takiej sytuacji NAJEMCA odpowiada także za wynikające stąd ponadmiarowe zużycie MASZYNY, czy też konieczność czyszczenia MASZYNY ze specyficznych zanieczyszczeń (np. cementu). NAJEMCA został przy tym uprzedzony, że uszkodzenia te mogą nie być objęte zakresem umowy ubezpieczenia.
 4. W przypadku stwierdzenia, że NAJEMCA dopuścił się używania MASZYNY w sposób niezgodny z ust. 2-3 powyżej WYNAJMUJĄCY będzie uprawniony nałożyć na NAJEMCĘ karę umowną w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), płatną w ciągu 7 dni od wezwania. WYNAJMUJĄCY jest przy tym uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych uzupełniającego odszkodowania do pełnej wartości szkody.
 5. W przypadku najmu maszyn zaczepianych takich jak pługi, głębosze, brony, kultywatory, kosiarki, maszyny leśne itp. FORMULARZ określać będzie także dodatkowe, szczególne parametry użytkowania tychże maszyn, takie chociażby jak maksymalną dopuszczalną prędkość pracy maszyną, maksymalną dopuszczalną prędkość jazdy z podczepioną maszyną po drodze publicznej, maksymalną ilość obrotów, czy też maksymalną dopuszczalną moc ciągnika, do którego sprzęt ten może zostać zaczepiony. NAJEMCA zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania ww. warunków dodatkowych. Za każde stwierdzone naruszenie tychże warunków NAJEMCA zapłaci WYNAJMUJĄCEMU karę umowną w kwocie:

– 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych) – w przypadku maszyn leśnych,

–  5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) – w przypadku pozostałych maszyn,

z zachowaniem przez WYNAJMUJĄCEGO uprawnienia do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego do pełnej wartości szkody.

NAJEMCA został przy tym uprzedzony, że systemy informatyczne, które zostały zastosowane w MASZYNACH śledzą pracę MASZYN i ich parametry. Ustalenie występowania naruszeń nie stanowi zatem dla WYNAJMUJĄCEGO żadnej trudności.

 1. Jeżeli przedmiotem najmu jest zestaw MASZYN – poszczególne elementy zestawu mogą pracować oddzielnie, z uwzględnieniem jednak pozostałych postanowień OWN, w tym zwłaszcza w przypadku urządzeń zaczepianych warunków wskazanych w ustępach powyżej.
 2. NAJEMCA zobowiązany jest do zachowania najwyższej staranności w czasie korzystania z MASZYNY, w tym zwłaszcza dbania o to, aby operatorzy obsługujący MASZYNĘ posiadali stosowne wymagane prawem uprawnienia i odpowiednie kwalifikacje. Obsługiwanie MASZYN przez osoby nieposiadające wymaganych prawem uprawnień jest zabronione. NAJEMCA odpowiada również za to, aby operatorzy obsługujący MASZYNĘ znajdowali się w odpowiednim stanie psychofizycznym. W szczególności zabronione jest obsługiwanie MASZYNY w stanie po spożyciu alkoholu, substancji psychoaktywnych czy leków ograniczających możliwość prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn i urządzeń. NAJEMCA ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie osoby, które w czasie kiedy MASZYNA znajduje się w jego dyspozycji, poruszają się lub posługują MASZYNĄ. Za działania tychże osób NAJEMCA na zasadzie ryzyka odpowiada jak za własne działania.
 3. WYNAJMUJĄCY nie odpowiada za naruszenie przez NAJEMCĘ lub operatora przepisów o ruchu drogowym, a wszelkie opłaty, płatności, mandaty, kary, które powstały w związku z użytkowaniem MASZYNY przez NAJEMCĘ obciążają NAJEMCĘ.
 4. NAJEMCA zobowiązany jest także stosować wszelkie możliwe środki mające na celu zabezpieczenie MASZYNY przed jej uszkodzeniem lub utratą, w tym także te, które są lub będą wymagane przez ubezpieczyciela.
 5. MASZYNA może być używana wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej chyba, że strony na piśmie postanowią inaczej.
 6. Używanie i podnajmowanie MASZYNY przez inne podmioty niż NAJEMCA jest zabronione chyba, że strony na piśmie postanowią inaczej.
 7. Palenie jakichkolwiek wyrobów tytoniowych itp. w środku MASZYNY jest zabronione. Za każdy stwierdzony przypadek naruszenia ww. postanowienia, NAJEMCA zostanie obciążony karą w wysokości 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych), z prawem WYNAJMUJĄCEGO do dochodzenia odszkodowania uzupełaniającego na zasadach ogólnych do pełnej wartości szkody.
 8. O ile powyższe zastrzeżono w FORMULARZU – NAJEMCA, w ramach ustalonej kwoty czynszu najmu, może korzystać z MASZYNY tylko w zakresie ustalonego przez strony maksymalnego limitu jednostek pracy (motogodzina – mth, ha – hektar itp.). Za każdą jednostkę pracy przepracowaną MASZYNĄ ponad ww. limit NAJEMCA zostanie obciążony dodatkowym czynszem najmu, ustalonym według stawki jednostkowej wskazanej w FORMULARZU (stawka jednostkowa zostanie przemnożona przez ilość jednostek nadbiegu i tak  ustalona kwota będzie stanowić czynsz dodatkowy). Czynsz ten będzie płatny w terminie 3 dni od dnia zwrotu MASZYNY.
 9. NAJEMCA udziela WYNAJMUJĄCEMU nieodwołalnego pełnomocnictwa do wejścia na teren, na którym znajduje się MASZYNA i zabrania MASZYNY, o ile mimo wezwania NAJEMCA nie dokonuje jej zwrotu. Pełnomocnictwo obejmuje również uprawnienie do dokonania tych czynności przez osoby trzecie na zlecenie WYNAJMUJĄCEGO. WYNAJMUJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, jakie mogą powstać w przypadku realizacji tych uprawnień.
 10. WYNAJMUJĄCEMU przysługuje, niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w niniejszych OWN, prawo do unieruchomienia MASZYNY lub jej odholowania do siedziby WYNAJMUJĄCEGO w przypadku niewywiązania się przez NAJEMCĘ z jakiegokolwiek obowiązku lub naruszenia zakazu nałożonego na NAJEMCĘ przewidzianego w umowie. W przypadku unieruchomienia MASZYNY lub jej odholowania z uwagi na brak płatności czynszu, po wpłynięciu zapłaty zaległego czynszu na rachunek WYNAJMUJĄCEGO MASZYNA zostanie zwolniona i udostępniona w miejscu, gdzie została unieruchomiona bądź zaholowana. Holowanie lub unieruchomienie MASZYNY zostanie poprzedzone przesłaniem wezwania do NAJEMCY o zwrot MASZYNY (przesłanym za pośrednictwem operatora pocztowego lub mailem). Odpowiedzialność WYNAJMUJĄCEGO za skutki otwarcia, odholowania, unieruchomienia jest wyłączona na warunkach określonych powyżej. NAJEMCA wyraża zgodę na wykonanie przez WYNAJMUJĄCEGO opisanego powyżej prawa i udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa WYNAJMUJĄCEMU lub osób działającym na zlecenie WYNAJMUJĄCEGO do wszelkich czynności niezbędnych do realizacji uprawnień WYNAJMUJĄCEGO.

3. CZAS TRWANIA NAJMU

 1. Czas trwania NAJMU jest określany w FORMULARZU. W FORMULARZU wskazywany jest również dokładny termin odbioru i zwrotu MASZYNY.
 2. WYNAJMUJĄCY zastrzega na swoją rzecz prawo do rozwiązania NAJMU ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
 3. a) gdy NAJEMCA będzie pozostawał w zwłoce z odbiorem MASZYNY dłużej niż 2 godziny,
 4. b) gdy NAJEMCA będzie naruszać postanowienia wynikające z §2 powyżej,
 5. c) gdy działanie NAJEMCY naruszać będzie jakiekolwiek inne istotne postanowienia niniejszych OWN, w szczególności w zakresie zasad korzystania z MASZYNY, czy też jej należytego zabezpieczenia,
 6. d) gdy z przyczyn niezależnych od WYNAJMUJĄCEGO dojdzie do utraty lub zniszczenia MASZYNY będącej przedmiotem NAJMU lub wystąpi awaria MASZYNY uniemożliwiająca wykonanie umowy – przy jednoczesnym braku możliwości zapewnienia przez WYNAJMUJĄCEGO maszyny zastępczej lub podstawienia innej maszyny o tożsamych parametrach (WYNAJMUJĄCY odpowiada przy tym wyłącznie za własne działania i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania innych najemców),
 7. e) gdy okaże się, że w jakimkolwiek rejestrze dłużników są lub zostaną ujawnione zaległości NAJEMCY na kwotę przekraczającą 3.500 zł. Podpisując FORMULARZ NAJEMCA upoważnia WYNAJMUJĄCEGO do występowania i uzyskiwania ze wszystkich biur informacji gospodarczej, prowadzących swoją działalność na podstawie przepisów ustawy z 9.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 389 ze zm.), zwanych dalej „BIGami”, informacji gospodarczych o NAJEMCY oraz o jego zobowiązaniach jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, jak również jako konsumenta, pozyskanych przez BIG w celu dokonania oceny wiarygodności płatniczej NAJEMCY i oceny ryzyka związanego z zawartą transakcją,
 8. e) gdy NAJEMCA będzie zalegał ponad 24 godziny z jakąkolwiek płatnością wynikającą z postanowień umowy, w tym w szczególności z płatnością czynszu najmu – niezależnie od tego, jakiej kwoty zaległość ta dotyczy,
 9. f) gdy okaże się, że NAJEMCA posiada wobec WYNAJMUJĄCEGO jakiekolwiek zaległości płatnicze o wartości wyższej niż 1.000 zł, w tym w szczególności z tytułu innych umów.
 10. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wymaga złożenia przez WYNAJMUJĄCEGO stosownego oświadczenia, dopuszcza się przy tym możliwość jego przesłania mailem na adres NAJEMCY wskazany w FORMULARZU. W przypadku realizacji przez WYNAJMUJĄCEGO ww. uprawnienia, NAJEMCA nie może podejmować żadnych działań zmierzających do utrudnienia, bądź uniemożliwienia wykonania tegoż uprawnienia przez WYNAJMUJĄCEGO. W przypadku wypowiedzenia umowy i wezwania NAJEMCY do zwrotu MASZYNY, NAJEMCA zobowiązany jest dostarczyć ją w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania tegoż wezwania do siedziby WYNAJMUJĄCEGO lub pod inny adres wskazany przez WYNAJMUJĄCEGO pod rygorem jej przymusowego odebrania na koszt i ryzyko NAJEMCY.
 11. W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia umowy przed terminem, na jaki została ona zawarta – o ile nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie NAJEMCY – wszelkie niewymagalne należności z tytułu czynszu najmu stają się wymagalne z chwilą rozwiązania/wygaśnięcia umowy, niezależnie od wcześniej ustalonego terminu ich zapłaty.
 12. W przypadku rozwiązania umowy w trybie ust. 2 i braku zwrotu MASZYNY, z uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszego OWN, WYNAJMUJĄCY będzie uprawniony do przymusowego odbioru MASZYNY – na co NAJEMCA wyraża zgodę, w tym także do zorganizowania jej odbioru poprzez zlecenie usługi transportowej osobie trzeciej. Ryzyko i koszty odbioru MASZYNY, w tym w szczególności usługi transportowej, będą w takiej sytuacji obciążać NAJEMCĘ.
 13. Czas najmu może zostać przedłużony na mocy zgodnych ustaleń Stron. W takim wypadku Strony poczynią ustalenia dotyczące zapłaty dodatkowej kwoty czynszu najmu. Skuteczność aneksu przedłużającego najem może zostać uzależniona od wcześniejszej zapłaty czynszu najmu za dodatkowy okres.

4. WYDANIE MASZYNY

 1. MASZYNA zostanie wydana NAJEMCY w miejscu wskazanym w FORMULARZU, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem przekazania, w którym to zawarte zostaną także szczegółowe dane dotyczące MASZYNY (w szczególności numer seryjny, stan jej licznika, numer rejestracyjny, opis wyposażenia oraz stanu technicznego, w którym znajduje się w dniu wydania). Warunkiem odbioru MASZYNY pozostaje uprzednie ustanowienie wszystkich zabezpieczeń wskazanych w FORMULARZU. Jeżeli w FORMULARZU przewidziano, że płatność czynszu najmu czy to w części czy w całości nastąpi „z góry” – warunkiem wydania MASZYNY pozostaje również uprzednie uregulowanie ustalonej kwoty czynszu najmu (WYNAJMUJĄCY może wstrzymać się z wydaniem MASZYNY nie popadając z opóźnienie ani w zwłokę do czasu uzyskana płatności czynszu najmu – wstrzymanie wydania pozostaje bez wpływu na wymagalność czynszu i jego wysokość). Jeżeli wydanie ma się odbyć pod adresem, który nie jest placówką WYNAJMUJĄCEGO, do czynszu najmu doliczone zostaną poniesione przez WYNAJMUJĄCEGO koszty transportu MASZYNY do uzgodnionego miejsca wydania.
 2. Po odbiór MASZYNY winna zgłosić się osoba uprawniona do działania w imieniu NAJEMCY. WYNAJMUJĄCY wyda MASZYNĘ jedynie NAJEMCY, bądź osobie legitymującej się wydanym przez niego pisemnym upoważnieniem okazanym WYNAJMUJĄCEMU w oryginale. Wydanie MASZYNY nastąpi za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby odbierającej. Równocześnie z wydaniem MASZYNY udostępnione zostaną wszelkie dokumenty związane z jej prawidłowym używaniem, m.in.: instrukcja obsługi, kopia dowodu rejestracyjnego (o ile posiada), kserokopie polis ubezpieczeniowych wraz z kopią OWU.
 3. Przy odbiorze weryfikowane będzie również to, czy operator, który stawił się po odbiór MASZYNY i zamierza nią odjechać – posiada ważne uprawnienia do kierowania MASZYNĄ. W tym też celu zastrzega się, że operator uczestniczący w odbiorze MASZYNY musi posiadać przy sobie prawo jazdy i okazać je WYNAJMUJĄCEMU przed wydaniem MASZYNY. Ważność okazanego prawa jazdy będzie weryfikowana także na stronie mobywatel.gov.pl. WYNAJMUJĄCY zastrzega na swoją rzecz prawo do odmowy wydania MASZYNY bez skutku popadnięcia w zwłokę lub w opóźnienie w przypadku stwierdzenia, że operator uczestniczący w odbiorze nie posiada ważnych uprawnień do kierowania MASZYNĄ – powyższe pozostanie bez wpływu na wymagalność i wysokość należnego czynszu najmu. Wydanie zostanie wstrzymane do czasu stawienia się operatora z ważnymi uprawnieniami.
 4. Przed odbiorem MASZYNY NAJEMCA zobowiązany jest zbadać i potwierdzić jej stan techniczny oraz kompletność wyposażenia. Niezgłoszenie uwag na tym etapie będzie poczytywane za przyjęcie MASZYNY bez zastrzeżeń (powyższe zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów).
 5. NAJEMCA po odebraniu MASZYNY niezwłocznie zapozna się z wydaną mu dokumentacją, w tym zwłaszcza instrukcją obsługi oraz warunkami ubezpieczenia i będzie bezwzględnie przestrzegał zaleceń producenta związanych z prawidłowym używaniem MASZYNY. NAJEMCA zobowiązany jest także stosować się do szczególnych wytycznych WYNAJMUJĄCEGO dotyczących zasad obsługi MASZYNY.
 6. WYNAJMUJĄCY przed wydaniem MASZYNY udzieli NAJEMCY krótkiego instruktażu techniczno-eksploatacyjnego z obsługi MASZYNY.
 7. W przypadku zwłoki NAJEMCY z odbiorem MASZYNY uznaje się, że najem rozpoczął swój bieg z chwilą nadejścia terminu odbioru wskazanego w FORMULARZU. W takim wypadku WYNAJMUJĄCY jest uprawniony do naliczania NAJEMCY czynszu najmu pomimo braku odbioru MASZYNY (w przypadku konsumentów powyższy skutek wystąpi, o ile zwłoka będzie zawiniona).

5. CZYNSZ NAJMU I ZABEZPIECZENIE UMOWY

 1. Kwotę czynszu najmu, sposób i termin jego zapłaty określa FORMULARZ.
 2. Zawierając umowę najmu WYNAJMUJĄCY może zażądać od NAJEMCY zabezpieczenia w postaci kaucji. Wysokość kaucji i termin jej uiszczenia będzie wskazywać FORMULARZ. W FORMULARZU zostanie wskazany również rachunek bankowy, na który należy wpłacić kaucję.
 3. W przypadku zastosowania zabezpieczenia w postaci kaucji:

– o ile FORMULARZ nie stanowi inaczej, kaucja winna zostać uiszczona w terminie 3 dni od dnia podpisania FORMULARZA; za dzień zapłaty uznaje się przy tym dzień obciążenia rachunku NAJEMCY,

– w przypadku braku zapłaty kaucji  – WYNAJMUJĄCY zastrzega na swoją rzecz prawo do odstąpienia od umowy (jeżeli najem nie rozpoczął biegu) lub jej natychmiastowego wypowiedzenia (w przypadku gdy najem rozpoczął bieg); przy czym z uprawnienie do odstąpienia od umowy WYNAJMUJĄCY może skorzystać najpóźniej do dnia ustalonego w FORMULARZU jako początek biegu najmu; uprzednie uiszczenie kaucji pozostaje warunkiem wydania MASZYNY NAJEMCY,

– kaucja będzie zabezpieczać wszelkie roszczenia WYNAJMUJĄCEGO z tytułu umowy najmu (bez ograniczenia wyłącznie do płatności czynszu najmu),

– jeżeli kiedykolwiek w czasie trwania umowy najmu NAJEMCA nie zapłaci w terminie jakichkolwiek, wynikających z umowy kwot należnych WYNAJMUJĄCEMU, WYNAJMUJĄCY ma prawo skorzystać z kaucji, pobierając z objętych nią środków nieuiszczoną kwotę, w każdym przypadku, gdy WYNAJMUJĄCY wykona uprawnienie do zaspokojenia z kaucji przysługujących mu względem NAJEMCY wierzytelności wynikających z umowy, NAJEMCA zobowiązany jest do przywrócenia sumy kaucji do pełnej wysokości wynikającej z FORMULARZA nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania pisemnego żądania od WYNAJMUJĄCEGO,

– kaucja w przypadku niezalegania przez NAJEMCĘ z zapłatą jakichkolwiek należności wynikających z umowy, zostanie zwrócona NAJEMCY po rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy, w terminie 7 dni od dnia zwrócenia MASZYNY i uregulowania wszystkich należności wynikających z umowy. Kaucja nie podlega oprocentowaniu,

– jeżeli NAJEMCA będzie pozostawał w zwłoce z odbiorem MASZYNY i/lub zapłatą czynszu najmu, w tej części, w jakiej jego płatność została ustalona z góry przed rozpoczęciem najmu,  i WYNAJMUJĄCY na podstawie §3 ust. 2 lit. a) lub lit. e) OWN rozwiąże umowę, kaucja gwarancyjna uiszczona przez NAJEMCĘ ulegnie przepadkowi na rzecz WYNAJMUJĄCEGO, a NAJEMCA nie będzie domagał się jej zwrotu do WYNAJMUJĄCEGO (powyższe dotyczy również konsumentów, o ile ich działanie jest zawinione). Nie pozbawia to WYNAJMUJĄCEGO dochodzenia innych roszczeń, w tym zwłaszcza dalszych roszczeń odszkodowawczych.

6. POSTANOWIENIA DODATKOWE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

 1. W przypadku opóźnienia z zapłatą jakiejkolwiek należności wynikającej z umowy WYNAJMUJĄCY naliczy NAJEMCY umowne odsetki za opóźnienie w maksymalnej wysokości dopuszczonej przez obowiązujące prawo, tj. w wysokości wynikającej z art. 481 §2 (1) Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku niewykonania umowy przez NAJEMCĘ lub braku zapłaty jakiejkolwiek należności lub jej części, WYNAJMUJĄCY może (po spełnieniu przesłanek wskazanych w stosownych przepisach) wpisać NAJEMCĘ do Krajowego Rejestru Dłużników (KRD).
 3. W każdym wypadku za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku WYNAJMUJĄCEGO.
 4. Kwoty netto wskazane w FORMULARZU czy też niniejszych OWN nie uwzględniają podatku od towarów i usług. Do kwot tych będzie doliczany należny podatek od towarów i usług według obowiązującej i właściwej stawki.
 5. Zastrzega się możliwość wstrzymania realizacji umowy przez WYNAJMUJĄCEGO, bez skutku popadnięcia w zwłokę lub w opóźnienie, w przypadku braku jakiejkolwiek wymagalnej płatności wynikającej z umowy.

7. UBEZPIECZENIE MASZYNY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY ZA MASZYNĘ

 1. W czasie trwania NAJMU MASZYNA będzie objęta umową ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz umową ubezpieczenia AC (w niektórych przypadkach, w których zawarcie ww. umów nie będzie możliwe – MASZYNA będzie objęta umową ubezpieczenia majątkowego – powyższe dotyczy w szczególności maszyn zaczepianych). Umowy te będą zawierane przez WYNAJMUJĄCEGO. O tym, która ze stron i na jakich warunkach ponosić będzie koszt ubezpieczenia stanowi FORMULARZ. Polisa AC lub polisa majątkowa może przewidywać franszyzę redukcyjną maksymalnie w kwocie 5.000 zł – dla ciągników rolniczych z serii 6M do 155 KM; 6.000 zł – dla ciągników rolniczych z serii 6M do 195 KM; 8.500 zł – dla ciągników rolniczych z serii 6R; 10.000 zł – dla ciągników rolniczych z serii 7R; 12.000 zł dla ciągników rolniczych z serii 8R oraz 8RX; 5.000 zł dla ładowarek; 3.000 zł dla kosiarek oraz 3.000 zł dla pozostałych MASZYN. Wraz z MASZYNĄ NAJEMCY zostaną wydane kopie polis ubezpieczeniowych (dokumenty ubezpieczeniowe mogą zostać pozostawione w schowku w kabinie MASZYNY lub zostać przesłane mailem). NAJEMCA ma obowiązek zapoznać się z tymi dokumentami i bezwzględnie przestrzegać zawartych w nich postanowień, w tym zwłaszcza wymagań ubezpieczyciela odnośnie zabezpieczenia MASZYNY przed jej utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, a także innych warunków od który uzależnione jest przyznanie i wypłata odszkodowania. Tożsame zasady dotyczyć będą kolejnych umów ubezpieczenia zawieranych w czasie trwania NAJMU. W przypadku uznania przez NAJEMCĘ, że zawarte przez WYNAJMUJĄCEGO umowy ubezpieczenia nie obejmują wszystkich ryzyk, które występują w związku z używaniem MASZYNY, zobowiązuje się on do zawarcia dodatkowych umów ubezpieczenia na swój koszt i ryzyko.
 2. NAJEMCA obowiązany jest do natychmiastowego poinformowania WYNAJMUJĄCEGO telefonicznie lub drogą mailową na adres: biuro@agrosharing.pl o każdej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu MASZYNY oraz współdziałania w procesie likwidacji szkody w szczególności poprzez przekazanie stosownych informacji i dokumentów wymaganych przez ubezpieczyciela, a także podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapobieżenia zwiększeniu rozmiaru szkody. W razie konieczności NAJEMCA ma także obowiązek zastosowania procedury wskazanej w §11 poniżej.
 3. Na zasadzie winy i ryzyka NAJEMCA w czasie, w którym MASZYNA została mu powierzona do korzystania, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody WYNAJMUJĄCEGO poniesione na skutek awarii, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia MASZYNY. Na zasadzie winy i ryzyka NAJEMCA ponosi także pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody osób trzecich poniesione na skutek korzystania z MASZYNY przez NAJEMCĘ. NAJEMCA może zostać zwolniony z odpowiedzialności ponoszonej na zasadzie ryzyka w zakresie, w jakim szkoda zostanie naprawiona przez ubezpieczyciela w ramach wypłaty odszkodowania. NAJEMCA przyjmuje do wiadomości, że żadna umowa ubezpieczenia nie uchroni ubezpieczonego od skutków działań umyślnych i rażącego niedbalstwa – za szkody z tego tytułu zawsze odpowiedzialny będzie wyłącznie NAJEMCA.
 4. NAJEMCA na zasadzie winy i ryzyka ponosić będzie pełną odpowiedzialność w szczególności za szkody poniesione przez WYNAJMUJĄCEGO na skutek awarii, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia MASZYNY, w zakresie, w jakim szkody te nie są objęte umowami ubezpieczenia, o których mowa powyżej w ust. 1. W takim wypadku NAJEMCA zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od wystąpienia powyższych okoliczności, dokonać zapłaty na rzecz WYNAJMUJĄCEGO równowartości kosztów naprawy uszkodzeń/zniszczeń MASZYNY w oparciu o przedłożony przez WYNAJMUJĄCEGO kosztorys naprawy. Jeżeli doszło zaś do całkowitego zniszczenia lub utraty MASZYNY w ww. terminie NAJEMCA pokryje wynikającą z tych okoliczności szkodę WYNAJMUJĄCEGO. Wysokość szkody zostanie wskazana NAJEMCY na piśmie.
 5. NAJEMCA na zasadzie winy i ryzyka odpowiada także względem WYNAJMUJĄCEGO i osób trzecich za wszelkie szkody, których wystąpienie jest objęte jakąkolwiek umową ubezpieczenia, ale które nie zostaną pokryte przez ubezpieczyciela z przyczyn leżących po stronie NAJEMCY. Jeżeli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, a powyższe nastąpi z przyczyn leżących po stronie NAJEMCY, NAJEMCA zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od powstania powyższych okoliczności, dokonać zapłaty na rzecz WYNAJMUJĄCEGO równowartości kosztów naprawy uszkodzeń/zniszczeń MASZYNY w oparciu o przedłożony przez WYNAJMUJĄCEGO kosztorys naprawy. Jeżeli doszło zaś do całkowitego zniszczenia lub utraty MASZYNY w ww. terminie NAJEMCA pokryje wynikającą z tych okoliczności szkodę WYNAJMUJĄCEGO. Wysokość szkody zostanie wskazana NAJEMCY na piśmie. Powyższe stosuje się odpowiednio względem szkód osób trzecich niepokrytych przez ubezpieczyciela z przyczyn leżących po stronie NAJEMCY.
 6. NAJEMCA ponosi w szczególności pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z tytułu awarii, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia MASZYNY, które powstaną na skutek jego działań lub działań osób trzecich, którymi posługuje się NAJEMCA nieodpowiadających właściwościom i przeznaczeniu MASZYNY oraz nieprzestrzegania warunków eksploatacji określonych w umowie, w tym zwłaszcza instrukcji obsługi lub niezabezpieczenia MASZYNY.
 7. Zastrzega się, że szkody o wartości netto mniejszej niż:

5.000 zł – dla ciągników rolniczych z serii 6M do 155 KM;

6.000 zł – dla ciągników rolniczych z serii 6M do 195 KM;

8.500 zł – dla ciągników rolniczych z serii 6R;

10.000 zł – dla ciągników rolniczych z serii 7R;

12.000 zł – dla ciągników rolniczych z serii 8R oraz 8RX;

5.000 zł – dla ładowarek;

3.000 zł – dla kosiarek oraz pozostałych maszyn.

nie będą zgłaszane ubezpieczycielowi. Szkody te będą naprawiane przez NAJEMCĘ, niezależnie od przyczyny ich powstania. Do ubezpieczyciela nie będą również zgłaszane uszkodzenia opon, które nie pozostają jednocześnie związku z innym zdarzeniem ubezpieczeniowym. Koszt wymiany i/lub naprawy uszkodzonych opon pokrywa NAJEMCA.

8. NAJEMCA ponosi także pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem WYNAJMUJĄCEGO za szkody związane z koniecznością ponoszenia przez tego ostatniego wyższych składek na ubezpieczenie OC, AC lub majątkowe. W przypadku zgłoszenia ubezpieczycielowi szkody, za którą odpowiedzialność na zasadzie winy lub ryzyka ponosi NAJEMCA, NAJEMCA tytułem zrekompensowania WYNAJMUJĄCEMU zwiększenia obciążeń z tytułu składek ubezpieczeniowych będzie zobowiązany zapłacić WYNAJMUJĄCEMU karę w kwocie:

2.500 zł – dla ciągników rolniczych z serii 6M do 155 KM;

3.000 zł – dla ciągników rolniczych z serii 6M do 195 KM;

4.250 zł – dla ciągników rolniczych z serii 6R;

5.000 zł – dla ciągników rolniczych z serii 7R;

6.000 zł – dla ciągników rolniczych z serii 8R oraz 8RX;

2.500 zł – dla ładowarek;

1.500 zł – dla kosiarek oraz pozostałych maszyn.

z zachowaniem uprawnienia WYNAJMUJĄCEGO do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego do pełnej wartości szkody.

 1. Na tożsamych zasadach NAJEMCA odpowiada za maszynę zastępczą, o ile w FORMULARZU przewidziano, że w ramach NAJMU WYNAJMUJĄCY zapewnia NAJEMCY maszynę zastępczą.
 2. Postanowienia niniejszego paragrafu OWN stanowiące o odpowiedzialności NAJEMCY ponoszonej na zasadzie ryzyka nie znajdują zastosowania względem konsumentów.

8. SERWIS MASZYNY

 1. W czasie NAJMU NAJEMCA zobowiązany jest ponosić wszelkie koszty związane z bieżącą i prawidłową eksploatacją MASZYNY (w szczególności koszty paliwa, płynu Adblue i wymiany olejów oraz innych płynów eksploatacyjnych, w tym także koszty wymiany lub naprawy uszkodzonych opon). NAJEMCA w szczególności zobowiązany jest do:
 2. regularnego kontrolowania poziomu płynów eksploatacyjnych, w tym olejów, cieczy chłodniczych i hydraulicznych, płynu do spryskiwaczy oraz paliwa, a także uzupełniania tych płynów na zasadach określonych w instrukcji obsługi oraz zgodnie ze wskazaniami producenta tych płynów;
 3. korzystania wyłącznie z bardzo dobrej jakości paliwa przeznaczonego do danego typu silnika występującego w MASZYNIE, pochodzącego od sprawdzonych dostawców; NAJEMCA na zasadzie ryzyka ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia MASZYNY spowodowane użyciem paliwa niewłaściwej jakości – uszkodzenia te nie są objęte przy tym zakresem gwarancji, ani ubezpieczenia i nie będą zgłaszane ubezpieczycielowi;

iii. dokonywania wymiany opon (w przypadku ich uszkodzenia przez NAJEMCĘ) i ich naprawy (w przypadku gdy uszkodzenie spowodowane przez NAJEMCĘ nie wyklucza opony z dalszej eksploatacji); NAJEMCA przyjmuje przy tym do wiadomości, że opony należy zmieniać parami, na jednej osi – uszkodzenia te nie są objęte przy tym zakresem ubezpieczenia i nie będą zgłaszane ubezpieczycielowi;

 1. regularnej kontroli oświetlenia i w razie potrzeby wymiany przepalonych żarówek na nowe (z wyłączeniem żarówek LED i ksenonowych, które mogą być wymianie wyłącznie w Serwisie).

W przypadku MASZYN, w których na skutek specyfiki pracy dochodzi do szybkiego zużywania się lub niszczenia elementów roboczych (np. maszyny leśne, kosiarki) – NAJEMCĘ obciążają także koszty wymiany elementów roboczych (np. dłut, młotków, noży). NAJEMCA zobowiązany jest na bieżąco monitorować poziom zużycia elementów roboczych. Szczegóły wymiany materiałów roboczych określać będzie FORMULARZ.

 1. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się zaś do serwisowania MASZYNY (w tym wykonywania przeglądów okresowych), usuwania usterek i przywracania jej sprawności technicznej na następujących zasadach:
 2. wykonanie diagnostyki w przeciągu 24 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia;
 3. usunięcie usterki w możliwie jak najszybszym terminie, w większości przypadków będzie to możliwe w przeciągu 72 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia.

Powyższe dwa punkty nie dotyczą ogumienia. Naprawy i wymiany ogumienia NAJEMCA zobowiązany jest wykonywać we własnym zakresie i na własny koszt w serwisie ogumienia.

Warunkiem ww. serwisu pozostaje jednak to, aby MASZYNA znajdowała się maksymalnie w odległości 100 km od najbliższej placówki Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o.

iii. w przypadku gdy w FORMULARZU wyraźnie wskazano, że NAJEMCY w ramach NAJMU zapewniona zostaje maszyna zastępcza – jeżeli usunięcie usterki w czasie krótszym niż 72 godziny od chwili przyjęcia zgłoszenia będzie niemożliwe, WYNAJMUJĄCY, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, podejmie starania by niezwłocznie dostarczyć NAJEMCY maszynę zastępczą, z której NAJEMCA na warunkach przewidzianych w umowie najmu będzie mógł korzystać do dnia zwrotu MASZYNY (miejsce dostawy maszyny zastępczej nie może być oddalone o więcej niż o 100 km od najbliższej placówki Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o.). Koszty dostawy i odbioru maszyny zastępczej oraz odbioru i dostawy MASZYNY w celu jej naprawy pokrywa WYNAJMUJĄCY, o ile usterka lub awaria nie została zawiniona przez NAJEMCĘ. Parametry maszyny zastępczej powinny być w miarę możliwości przybliżone do parametrów technicznych MASZYNY, maszyna zastępcza nie musi być jednak nowa.

 1. NAJEM ulega zawieszeniu na czas trwania awarii MASZYNY uniemożliwiającej korzystanie z niej,  przy jednoczesnym braku maszyny zastępczej, i ulega przedłużeniu o ww. czas, bez konieczności uiszczania czynszu za czas trwania awarii.
 2. Zgłoszenia dotyczące awarii oraz konieczności wykonania przeglądów okresowych MASZYNY należy doręczać za potwierdzeniem odczytania na adres e-mail: biuro@agrosharing.pl z podaniem w tytule numeru seryjnego maszyny i miejsca jej lokalizacji. Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie w dni robocze. Terminy wskazane w ust. 2 powyżej ulegają zawieszeniu na czas trwania dni nieroboczych.
 3. Jeżeli usterka i/lub awaria MASZYNY nastąpi z przyczyn leżących po stronie NAJEMCY, koszty naprawy MASZYNY w powyższym zakresie obciążać będą NAJEMCĘ. W takim wypadku NAJEMCĘ obciążać będą także koszty transportu MASZYNY poniesione w związku z wykonywaniem jej naprawy. W takim przypadku WYNAJMUJĄCY nie będzie też zobowiązany do dostarczania maszyny zastępczej.
 4. WYNAJMUJĄCY zastrzega, że wszelkie naprawy MASZYNY, za wyjątkiem ogumienia, mogą być dokonywane tylko za jego pośrednictwem. W przypadku niedotrzymania tego warunku NAJEMCY nie będzie przysługiwać roszczenie o zwrot poniesionych nakładów, a także będzie on odpowiadać za szkodę, jaką WYNAJMUJĄCY poniesie z tego tytułu.
 5. NAJEMCA, z uwzględnieniem innych postanowień niniejszych OWN, ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przekraczające normalne zużycie eksploatacyjne i/lub powodujące zmniejszenie wartości MASZYNY. W szczególności NAJEMCA odpowiada za skutki nadmiernego przeciążania MASZYNY, jak i za skutki niestosowania się przez NAJEMCĘ do zaleceń wynikających z instrukcji obsługi. NAJEMCA na tych samych zasadach ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie braki w MASZYNIE (w tym zwłaszcza braki w wyposażeniu).
 6. Wszelkie przeróbki lub doposażenia MASZYNY czy też nakłady mogą być dokonywane wyłącznie za pisemną i uprzednią zgodą WYNAJMUJĄCEGO. Koszty tych przeróbek, doposażeń, czy nakładów obciążają NAJEMCĘ i nie będą zwracane przez WYNAJMUJĄCEGO. Po zakończeniu NAJMU doposażenia mogą zostać odłączone od MASZYNY, pod warunkiem, że nie będzie to powodowało żadnych uszkodzeń MASZYNY, a MASZYNA zostanie przywrócona przez NAJEMCĘ do stanu pierwotnego.
 7. O ile MASZYNA jest objęta gwarancją, NAJEMCA jest zobowiązany do przestrzegania warunków gwarancji wskazanych w wydanym mu dokumencie gwarancyjnym. NAJEMCA nie może podejmować żadnych czynności, które mogą skutkować utratą uprawnień z gwarancji.

9. OBOWIĄZKI NAJEMCY I ZWIĄZANE Z TYM UPRAWNIENIA WYNAJMUJĄCEGO

 1. WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do kontrolowania pracy MASZYNY w trakcie trwania umowy za pomocą systemu śledzenia GPS, który zostanie w niej zamontowany. WYNAJMUJĄCY może rejestrować pracę MASZYNY również za pośrednictwem aplikacji JDLink. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do rzetelności wskazań licznika MASZYNY, WYNAJMUJĄCY może skonfrontować jego odczyt z odczytami z GPS oraz z JDLink.
 2. NAJEMCA zezwala WYNAJMUJĄCEMU na kontrolę MASZYNY, w szczególności na wejście na teren/posesję, na której będzie się ona znajdować. WYNAJMUJĄCY dołoży starań, aby kontrola taka nie powodowała obiektywnie nadmiernych uciążliwości dla NAJEMCY.
 3. MASZYNA zostanie wydana NAJEMCY z zatankowanym do pełna zbiornikiem paliwa. NAJEMCA również zobowiązuje się zwrócić MASZYNĘ ze zbiornikiem zatankowanym do pełna. W przypadku naruszenia ww. postanowienia WYNAJMUJĄCY obciąży NAJEMCĘ koszami zakupu paliwa i płynu Adblue.
 4. Po zakończeniu okresu najmu NAJEMCA zobowiązuje się do zwrotu MASZYNY WYNAJMUJĄCEMU (wraz z wszystkimi dokumentami) w terminie i miejscu wskazanym w FORMULARZU, przy czym NAJEMCA zobowiązany jest poinformować WYNAJMUJĄCEGO z dwugodzinnym wyprzedzeniem telefonicznie na numer 785-363-533 lub na adres mailowy: biuro@agrosharing.pl o dokładnej dacie i planowanej godzinie zwrotu MASZYNY, tak aby pod ww. adresem mógł być obecny uprawniony przedstawiciel WYNAJMUJĄCEGO. Zwrot MASZYNY zostanie udokumentowany protokołem zdania, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. W protokole wskazany zostanie zwłaszcza stan licznika. MASZYNA na dzień jej zwrotu musi być wyczyszczona, a w razie konieczności również zdezynfekowana (np. kiedy MASZYNA miała kontakt z materiałem biologicznie czynnym lub nawozami).
 5. Stan MASZYNY nie może być pogorszony ponad zużycie wynikające z normalnej i prawidłowej eksploatacji.
 6. Jeżeli zwrot MASZYNY ma nastąpić w miejscu, które nie jest placówką WYNAJMUJĄCEGO, NAJEMCA zostanie obciążony kosztami transportu MASZYNY z miejsca zwrotu do placówki WYNAJMUJĄCEGO.
 7. W przypadku naruszenia postanowień ust. 4-6 powyżej, WYNAJMUJĄCY obciąży NAJEMCĘ poniesionymi przez siebie kosztami naprawy (w tym kosztami przywrócenia MASZYNY do stanu odpowiadającego zużyciu wynikającemu z normalnej i prawidłowej eksploatacji) i czyszczenia MASZYNY. Jeżeli NAJEMCA odda MASZYNĘ niewyczyszczoną zapłaci WYNAJMUJĄCEMU karę umowną w kwocie 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) w przypadku standardowego zabrudzenia MASZYNY kurzem i/lub ziemią lub 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w przypadku zabrudzeń MASZYNY materiałem biologicznie czynnym (np. obornikiem). środkami chemicznymi (np. nawozami, wapnem) lub materiałami budowlanymi (np. cementem). WYNAJMUJĄCY zachowuje przy tym uprawnienie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w razie, gdyby szkoda była wyższa, aniżeli zastrzeżona kara umowna.
 8. Jeżeli zwrot MASZYNY w dniu i godzinie wskazanych w FORMULARZU nie będzie możliwy z przyczyn leżących po stronie WYNAJMUJĄCEGO (np. brak dostępności personelu, zamknięcie placówki WYNAJMUJĄCEGO w niedziele i święta), NAJEMCA zobowiązany jest zaprzestać korzystania z MASZYNY w dacie i godzinie wskazanej w FORMULARZU jako data zwrotu i zwrócić MASZYNĘ w pierwszym możliwym terminie wskazanym przez WYNAJMUJĄCEGO (przykładowo w godzinach porannych kolejnego dnia roboczego).  Jeżeli w oparciu o zapisy programu JDLink WYNAJMUJĄCY ustali, że MASZYNA była wykorzystywana przez NAJEMCĘ mimo ww. zobowiązania – NAJEMCA zostanie obciążony przez WYNAJMUJĄCEGO  czynszem najmu za kolejną dobę.
 9. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 8 powyżej, w przypadku niedotrzymania przez NAJEMCĘ ustalonego terminu zwrotu MASZYNY (dopuszcza się przy tym maks. 15 minutowe spóźnienie) – WYNAJMUJĄCY naliczy NAJEMCY opłatę za opóźnienie w kwocie wskazanej w FORMULARZU + VAT wg właściwej i obowiązującej stawki. Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę spóźnienia (pierwsza doba rozpoczyna się o ustalonej godzinie zwrotu + 16 minut). Jeżeli opóźnienie nie przekroczy 2 h, opłata zostanie zredukowana do 50% stawki, jeżeli zaś opóźnienie przekroczy 2h, ale nie przekroczy 12 h, opłata zostanie zredukowana do 75% jej pierwotnej wysokości. WYNAJMUJĄCY zastrzega na swoją rzecz możliwość dochodzenia pełnego odszkodowania ponad kwotę ustalonej opłaty, jeżeli szkoda spowodowana opóźnieniem NAJEMCY będzie większa niż zastrzeżona opłata. Opłata za opóźnienie będzie płatna w terminie 3 dni od dnia zwrotu MASZYNY.
 10. Za każdą stwierdzoną nieuprawnioną ingerencję NAJEMCY w pracę urządzenia rejestrującego pracę MASZYNY (licznika, urządzenia GPS itp.) – NAJEMCA zobowiązany będzie zapłacić WYNAJMUJĄCEMU karę umowną w wysokości 5.000 zł, z zachowaniem przez WYNAJMUJĄCEGO uprawnienia do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wartości szkody.
 11. Jeżeli MASZYNA ma pracować z innymi maszynami lub urządzeniami zasilanymi hydraulicznie posiadanymi przez NAJEMCĘ, a niebędącymi przedmiotem najmu, zastrzega się, że spięcie maszyn jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy sprzęt NAJEMCY jest zalany niemineralnym i nieprzepracowanym olejem dobrej jakości spełniającym normy określone w instrukcji obsługi MASZYNY.
 12. Najem i czynsz najmu nie obejmują usługi przyłączenia maszyn (np. przyłączenia ciągnika do kultywatora itd.). NAJEMCA może zlecić ww. usługę WYNAJMUJĄCEMU za dodatkową opłatą w wysokości 100 zł netto + VAT według właściwej i obowiązującej stawki, płatną wraz z czynszem najmu. Usługa świadczona jest w czasie najmu.
 13. Jeżeli MASZYNA ma pracować w bardzo kwaśnych lub zasadowych warunkach NAJEMCA ma obowiązek zgłosić ten fakt przed zawarciem umowy.
 14. Z uwagi na to, że umowa zawarta jest na czas określony, nawet jeśli MASZYNA zostanie zwrócona przez NAJEMCĘ przed wygaśnięciem umowy czynsz za najem musi być zostać uiszczony w całości za cały okres najmu określony w FORMULARZU. Kwota już uiszczona za niewykorzystany okres najmu nie podlega zwrotowi. Powyższy zapis nie dotyczy konsumenta.
 15. Niezgłoszenie zamiaru przedłużenia najmu MASZYNY i niezwrócenie MASZYNY w ciągu 48 godzin od momentu zakończenia umowy traktowane jest jako przywłaszczenie MASZYNY i zgłoszone zostaje Policji.
 16. Tożsame zasady obowiązują w przypadku maszyn zastępczych.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO WZGLĘDEM NAJEMCY

 1. Odpowiedzialność WYNAJMUJĄCEGO względem NAJEMCY obejmuje wyłącznie wypadki zaistniałe z  powodu  winy  umyślnej  lub rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność z powodu rażącego niedbalstwa ograniczona zostaje jednak do ustalonej w FORMULARZU kwoty czynszu najmu (bez nadbiegu), ale nie więcej niż 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i ogranicza się wyłącznie do szkód rzeczywistych i bezpośrednich. Odpowiedzialność WYNAJMUJĄCEGO nie obejmuje w żadnym zaś przypadku utraty zysków i przewidywanych korzyści (przychodów), utraty kontraktów, utraty możliwości użytkowania i zarobkowania, w tym ich skutków, utraty lub pogorszenia upraw i plonów, dalszych szkód następczych lub pośrednich itd. Powyższe wyłącza rękojmię.
 2. Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy zarówno odpowiedzialności umownej, jak i  odpowiedzialności  z  tytułu  ewentualnych  zobowiązań pozaumownych, na przykład odpowiedzialności deliktowej,  w  zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. WYNAJMUJĄCY nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu wydania wskazanego w FORMULARZU, w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych czy też niezawinionych przez WYNAJMUJĄCEGO okoliczności, które niezależnie od działań i woli WYNAJMUJĄCEGO istotnie utrudniają lub uniemożliwiają terminowe wykonanie rzeczonego zobowiązania. Dotyczy to w szczególności okoliczności takich jak np. niezawiniona przez WYNAJMUJĄCEGO awaria lub uszkodzenie MASZYNY, zakłócenia w pracy zakładu spowodowane w szczególności przez ogień, wodę, strajk, lokaut, brak energii elektrycznej, utrudnienia lub brak możliwości transportu, działania organów państwowych, zmiany przepisów prawa, również w przypadku, gdy okoliczności te wystąpią u dostawców WYNAJMUJĄCEGO lub ich poddostawców. W powyższych przypadkach WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do przesunięcia terminu wydania, o którym mowa FORMULARZU, nie popadając w ten sposób w zwłokę lub w opóźnienie, o okres trwania przeszkody oraz o odpowiedni okres niezbędny do wznowienia wydań, o czym WYNAJMUJĄCY powiadomi NAJEMCĘ mailowo, ewentualnie do odstąpienia od umowy najmu, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od ustalonej w FORMULARZU daty wydania MASZYNY.
 4. Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu OWN nie znajdują zastosowania względem konsumentów.
 5. NAJEMCA przyjmuje do wiadomości, że MASZYNY składające się na flotę WYNAJMUJĄCEGO są użytkowane przez wielu różnych użytkowników, do różnych celów. MASZYNY nie są dezynfekowane przez WYNAJMUJĄCEGO. W tych okolicznościach przed przystąpieniem do używania MASZYNY – w przypadkach, kiedy ze względów higienicznych jest to wskazane i konieczne – NAJEMCA powinien zdezynfekować MASZYNĘ. WYNAJMUJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z braku dezynfekcji MASZYN.

11. PROCEDURA W PRZYPADKU WYPADKÓW LUB INNYCH NAGŁYCH ZDARZEŃ

 1. Wszelkie zdarzenia mogące skutkować powstaniem po stronie ubezpieczyciela obowiązku wypłaty odszkodowania, w szczególności szkody komunikacyjne, włamania, kradzież, uszkodzenia, w tym również w wyniku aktów wandalizmu, NAJEMCA zobowiązany jest zgłosić WYNAJMUJĄCEMU niezwłocznie pod numerem wskazanym przez Wynajmującego w FORMULARZU, a także przedstawić szczegółowy raport pisemny oraz szkic zdarzenia najpóźniej do czasu zwrotu MASZYNY.
 2. NAJEMCA jest zobowiązany niezwłocznie wezwać odpowiednie władze (w szczególności Policję) do każdego wypadku drogowego albo kolizji drogowej powstałych w związku z korzystaniem z MASZYNY oraz poinformować niezwłocznie odpowiednie władze (w szczególności Policję) o pożarze, kradzieży lub o innych uszkodzeniach MASZYNY (w szczególności powstałych na skutek wandalizmu lub włamania), niezależnie od tego po czyjej stronie leży wina.
 3. NAJEMCA zobowiązany jest podjąć odpowiednie środki przewidziane przepisami o ruchu drogowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku.
 4. W razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ustępach poprzedzających niniejszego paragrafu, którego sprawcą jest osoba trzecia, której dane można ustalić, NAJEMCA zobowiązany jest uzyskać oświadczenie sprawcy i oświadczenie Policji, potwierdzające winę sprawcy oraz zawierające wszelkie inne dane wymagane przez zakład ubezpieczeń, w którym ubezpieczona jest MASZYNA, na mocy umowy ubezpieczenia, w tym: jego imię i nazwisko, numer rejestracyjny i markę jego pojazdu, numer jego polisy ubezpieczeniowej i nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił taką polisę. Jeżeli sprawca jest nieznany, NAJEMCA zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić właściwą jednostkę Policji.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze OWN znajdują zastosowanie względem umów zawartych w czasie jego obowiązywania.
 2. Niniejsze OWN obowiązują od dnia 19.07.2023 r. Niniejsze OWN mogą zostać zmienione przez WYNAJMUJĄCEGO w każdym czasie, ze skutkiem względem umów, które dopiero zostaną zawarte.
 3. Dopuszcza się zawarcie umowy oraz prowadzenie korespondencji również w formie elektronicznej lub dokumentowej, w tym zwłaszcza poprzez wymianę pocztą elektroniczną podpisanych skanów umowy lub innych pism (obowiązują adres e-mail wskazane w FORMULARZU). Akceptuje się również podpis elektroniczny, w tym podpis osobisty e-dowodem.
 4. NAJEMCA wyraża zgodę na wystawianie przez WYNAJMUJĄCEGO faktur VAT za najem bez podpisu NAJEMCY.
 5. Ewentualne spory powstałe na tle umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby WYNAJMUJĄCEGO (powyższe zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów). Umowa podlega prawu polskiemu i w kwestiach w niej nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Jakiekolwiek zmiany bądź uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności dokonywane będą w jednej z następujących form: pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej. Zmiany i uzupełniania obowiązują pod warunkiem ich akceptacji przez każdą ze stron.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień lub część postanowienia OWN są lub staną się nieważne lub niewykonalne, lub OWN zawierają niezamierzone braki, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałej części umowy, a taki nieważny lub niewykonalny punkt, zapis lub część zostanie oddzielony od pozostałej części umowy najmu. Każde takie nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione, lub brak usunięty, w zakresie dozwolonym przez prawo, przez odpowiedni zapis, który będzie zgodny z celem gospodarczym i wykładnią, oraz odzwierciedlający, w jak najszerszym zakresie, wolę Stron, lub zamiar, który Strony miałyby w przypadku, gdyby wiedziały o istnieniu takiego problemu.
 8. Nadto, zastrzega się, że istnieje możliwość wprowadzenia indywidualnych odstępstw od niniejszych OWN (odstępstwa są w takim wypadku wpisywane do FORMULARZA). NAJEMCA powinien zapoznać się z treścią OWN przed zawarciem umowy. Jeżeli NAJEMCA ma jakiekolwiek zastrzeżenia co do postanowień niniejszych OWN, powinien je zgłosić WYNAJMUJĄCEMU przed zawarciem umowy (w takim przypadku Strony uczynią zastrzeżenia te przedmiotem dalszych negocjacji). W razie braku zastrzeżeń uznaje się, że OWN zostało uzgodnione przez Strony i zaakceptowane przez NAJEMCĘ w całości.
 9. Wszelkie powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy, o ile nie zastrzeżono inaczej, winny być składane i dokonywane na piśmie i przesyłane mailem na adresy podane w FORMULARZU, a następnie potwierdzane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym lub pocztą kurierską albo doręczane w oryginale na adresy korespondencyjne wskazane w FORMULARZU, przy czym skutek oświadczenia liczony będzie od momentu doręczenia dokumentu e-mailem. Dopuszcza się rezygnację z wyżej wspomnianego potwierdzania pod warunkiem odesłania zwrotnie przed odbiorcę e-maila z potwierdzeniem otrzymania wiadomości.