Jakie są dofinansowania dla rolników w 2024 roku?

O jakie wsparcie finansowe mogą starać się obecnie rolnicy? Dlaczego warto?

Waldemar

Zaremba

Dofinansowania dla rolników stanowią kluczowy element wsparcia dla sektora rolnego, mając na celu podniesienie jego konkurencyjności, zrównoważony rozwój oraz modernizację gospodarstw. Programy wsparcia finansowego są istotnym narzędziem, które pomaga rolnikom w adaptacji do nowych technologii, zwiększeniu efektywności produkcji, a także w ochronie środowiska. W niniejszym artykule omówimy, jakie są dofinansowania dla rolników w 2024 roku, jakie są zasady ich przyznawania oraz wskażemy instytucje, które odpowiadają za realizację tych programów.

Cel i znaczenie dofinansowań dla rolników

Głównym celem dofinansowań, dotacji i pożyczek dla rolników jest pomoc w adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych oraz technologicznych, a także promowanie praktyk rolniczych przyjaznych dla środowiska. Dzięki wsparciu finansowemu, rolnicy mogą inwestować w nowoczesne technologie, poprawiać infrastrukturę swoich gospodarstw oraz wdrażać innowacyjne rozwiązania produkcyjne. Systematyzując znaczenie dofinansowań dla rolników trzeba wymienić:

 • Zwiększenie konkurencyjności gospodarstw rolnych – poprzez inwestycje w nowoczesne technologie i sprzęt, które pozwalają na bardziej efektywną i zrównoważoną produkcję.
 • Wspieranie zrównoważonego rozwoju – poprzez promowanie praktyk rolniczych przyjaznych dla środowiska, ochronę zasobów naturalnych i różnorodności biologicznej.
 • Modernizacja infrastruktury rolniczej – poprzez inwestycje w rozwój infrastruktury, takiej jak drogi dojazdowe, systemy irygacyjne i budynki gospodarcze.
 • Wspieranie młodych rolników – poprzez ułatwienie startu i rozwój młodych osób w sektorze rolnym.
 • Wzmocnienie współpracy i integracji w sektorze rolnym – poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych grup działania, spółdzielni i innych form współpracy.

Instytucje udzielające dofinansowań dla rolników w Polsce

Dofinansowaniami i innymi formami wsparcia ekonomicznego dla rolników zajmują się określone podmioty. Główne instytucje, które udzielają dofinansowań dla rolników w Polsce to:

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) – odpowiedzialna za zarządzanie programami wsparcia finansowanego z funduszy unijnych oraz krajowych.
 • Fundusze Unii Europejskiej – takie jak Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), który współfinansuje programy rozwoju obszarów wiejskich.
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – oferujący wsparcie w zakresie działań proekologicznych.
 • Banki i instytucje finansowe – oferujące preferencyjne kredyty i pożyczki dla rolników.

Rodzaje dofinansowań dla rolników 2024

Rolnicy mogą skorzystać w 2024 roku z wielu propozycji dofinansowań, dotacji, pożyczek czy kredytów. Możliwości jest naprawdę sporo i zostały one przygotowane tak, aby właściwie każdy miał szansę po spełnieniu określonych wymagań zostać beneficjentem, któregoś z programów.

Dofinansowania z PROW 2024

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2024 jest jednym z głównych źródeł wsparcia dla rolników w Polsce w 2024 roku. W ramach PROW dostępne są działania w następujących obszarach:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych – wsparcie na zakup nowoczesnego sprzętu i maszyn rolniczych, budowę i modernizację budynków gospodarczych.
 • Premie dla młodych rolników – wsparcie finansowe dla młodych osób, które po raz pierwszy podejmują działalność rolniczą.
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw – pomoc dla małych gospodarstw w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności.
 • Tworzenie grup i organizacji producentów – wsparcie dla tworzenia grup producentów rolnych, co umożliwia lepsze negocjowanie cen i warunków sprzedaży produktów.

Programy dofinansowań dla rolników – jakie zasady?

Wśród konkretnych programów dofinansowań oferowanych obecnie przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) warto wymienić:

 • Młody rolnik – program „Młody rolnik” ma na celu wspieranie młodych osób rozpoczynających działalność rolniczą poprzez udzielanie im jednorazowej premii finansowej. Skierowany jest do osób w wieku do 40 lat, które po raz pierwszy zakładają własne gospodarstwo rolne lub przejmują je od członków rodziny.
 • Otrzymane środki mogą być przeznaczone na zakup ziemi, maszyn rolniczych, zwierząt hodowlanych oraz na modernizację infrastruktury gospodarstwa. Program ma na celu nie tylko wspieranie młodych rolników w trudnych początkach, ale także zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności w sektorze rolnym poprzez wprowadzanie nowych technologii i metod produkcji.
Program “Młody rolnik” wspiera osoby rozpoczynające działalność rolną

Program “Młody rolnik” wspiera osoby rozpoczynające działalność rolną

Nabór wniosków trwa od od 5 czerwca 2024 do 5 sierpnia 2024 roku.

 • Rozwój małych gospodarstw WPR 2023-2027 – program „Rozwój małych gospodarstw” w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) 2023-2027 jest dedykowany małym gospodarstwom rolnym, które mają potencjał do rozwoju, ale wymagają wsparcia finansowego i organizacyjnego. Program oferuje dotacje na modernizację i rozwój działalności rolniczej, umożliwiając rolnikom zakup nowoczesnego sprzętu, poprawę infrastruktury oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych.
 • Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności małych gospodarstw, poprawa jakości produktów rolnych oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i poprawę warunków życia na wsi.

Nabór wniosków trwa od od 11 lipca 2024 do 9 sierpnia 2024 roku.

 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacja) – program „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność” oferuje dotacje na realizację projektów, które mają na celu podniesienie efektywności i rentowności gospodarstw rolnych. Rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, modernizację budynków gospodarczych, budowę nowych obiektów produkcyjnych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii.
 • Program ma na celu nie tylko poprawę wydajności produkcji rolniczej, ale także zwiększenie wartości dodanej produktów rolnych, co w konsekwencji prowadzi do lepszej pozycji rynkowej gospodarstw. Wsparcie w ramach tego programu przyczynia się do trwałego rozwoju rolnictwa, zwiększając jego konkurencyjność zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Nabór wniosków potrwa od od 5 września 2024 do 11 października 2024 roku.

Dofinansowania ekologiczne

Rolnicy mogą skorzystać z różnych form wsparcia na działania proekologiczne, takie jak:

 • Rolnictwo ekologiczne – wsparcie dla rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne, które spełniają określone normy dotyczące produkcji.
 • Programy rolno-środowiskowo-klimatyczne – wsparcie dla działań mających na celu ochronę środowiska i klimatu, takich jak zalesianie, ochrona wód, czy utrzymanie łąk.

Tu warto wymienić program Energia dla wsi, który jest inicjatywą mającą na celu wspieranie rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej. Program oferuje dotacje i preferencyjne kredyty na instalację systemów fotowoltaicznych, małych turbin wiatrowych, biogazowni oraz innych technologii OZE, które mogą przyczynić się do obniżenia kosztów energii w gospodarstwach rolnych.

Dzięki temu rolnicy mogą nie tylko zredukować swoje rachunki za prąd, ale także sprzedawać nadwyżki energii do sieci, co stanowi dodatkowe źródło dochodu. „Energia dla wsi” promuje również działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury i zastosowanie energooszczędnych technologii. Program ten nie tylko wspiera zrównoważony rozwój wsi, ale również przyczynia się do ochrony środowiska i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Nabór wniosków trwał od 25 stycznia 2023 r. do 29 lutego 2024 r. lub do wyczerpania przewidzianej puli środków.

Kredyty preferencyjne

Banki, we współpracy z ARiMR, oferują kredyty preferencyjne dla rolników na różne cele:

 • Kredyty inwestycyjne – na zakup sprzętu, modernizację gospodarstw, rozwój produkcji.
 • Kredyty obrotowe – na bieżące potrzeby związane z prowadzeniem działalności rolniczej.

Dofinansowania dla rolników – jak z nich skorzystać?

Korzystanie z dofinansowań wymaga spełnienia określonych warunków i procedur. Oto główne, ogólne zasady (szczegóły można znaleźć na przykład na stronie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) :

 • Złożenie wniosku – rolnik musi złożyć odpowiedni wniosek do instytucji udzielającej dofinansowania, wraz z wymaganymi dokumentami.
 • Spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych – w zależności od programu, rolnik musi spełniać określone kryteria, takie jak wielkość gospodarstwa, wiek, rodzaj prowadzonej działalności.
 • Realizacja projektu – po uzyskaniu dofinansowania, rolnik musi zrealizować projekt zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
 • Rozliczenie i kontrola – po zakończeniu projektu, rolnik musi przedstawić dokumenty potwierdzające realizację projektu i rozliczenie otrzymanych środków.
Dofinansowania dla rolników - jak skorzystać?

Dofinansowania dla rolników – jak skorzystać?

Dofinansowania dla rolników – dlaczego warto?

Dofinansowania dla rolników stanowią istotny element wsparcia sektora rolnego, pomagając w modernizacji, zwiększeniu konkurencyjności oraz ochronie środowiska. Dostępne programy wsparcia oferują szeroki wachlarz możliwości, które mogą być wykorzystane przez rolników w zależności od ich indywidualnych potrzeb i celów.

Kluczowe jest jednak spełnienie określonych wymogów i procedur, co pozwala na skuteczne korzystanie z dostępnych środków. Dlatego dla rolników, którzy szukają dodatkowych oszczędności i optymalizacji kosztów w prowadzeniu gospodarstwa warto wspomnieć także o wynajmie maszyn rolniczych, który w połączeniu z dotacjami przyczynia się do zrównoważonego rozwoju produkcji rolnej oraz podniesienia jakości i komfortu pracy rolników.

Waldemar

Zaremba

Inne wpisy

Przeczytaj także